SOSYAL UYUM MERKEZİ’NDE TÜRKÇE KURSLARI BAŞLADI

abdullah - 22 Ekim 2022 Cumartesi

SOSYAL UYUM MERKEZİ’NDE TÜRKÇE KURSLARI BAŞLADI

SOSYAL UYUM KURSLARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Bir­leş­miş Mil­let­ler Göç Ku­ru­lu­şu iş­bir­li­ğiy­le, Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de göç­men top­lu­luk­la­ra yö­ne­lik hiz­met ve­ren Sos­yal Uyum Mer­ke­zi’nde, Türk­çe A1 ve A2 kurs­la­rı baş­la­dı. Ve­ri­len Türk­çe eği­tim­le­ri ile göç­men top­lu­luk­tan ki­şi­le­rin, top­lu­ma adap­tas­yon sü­reç­le­ri­ne kat­kı sağ­la­nı­yor. 2,5 ay sü­re­cek olan kurs­ta top­lam 60 öğ­ren­ci, A1 ve A2 dü­ze­yin­de Türk­çe öğ­re­ni­yor.  “60 öğ­ren­ci haf­ta­nın 5 gü­nü 40 sa­at eği­tim alı­yo­r” Göç­men top­lu­luk­ta­ki ki­şi­ler­le ye­rel hal­kın sos­yal uyu­mu­nu sağ­la­mak; iliş­ki­le­ri­ni, ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­mak adı­na Türk­çe eği­tim­le­ri ve­ril­di­ği­ni kay­de­den Sos­yal Uyum Mer­ke­zi’nde Psi­ko­lo­jik Da­nış­man ola­rak gö­rev ya­pan Eb­ru Şa­hin, “Sos­yal Uyum Mer­ke­zi­miz­de, Halk Eği­tim’in biz­le­re gön­der­di­ği 2 öğ­ret­men­le eği­ti­mi­mi­ze de­vam et­mek­te­yiz. Ge­çen dö­nem eği­ti­mi­miz sa­de­ce A1 dü­ze­yin­dey­di. Bu yıl A2 kurs­la­rı­mı­zı da aç­tık. Geç­ti­ği­miz yıl A1 kur­sun­da ba­şa­rı­lı olan öğ­ren­ci­ler, bu yıl A2’ye de­vam hak­kı ka­zan­dı. Top­lam­da şu an 60 öğ­ren­ci­miz, haf­ta­nın 5 gü­nü, 40 sa­at eği­tim alı­yo­r” de­di. “Ve­ri­len eği­tim sa­ye­sin­de, gün­lük ha­yat­ta da­ha ko­lay ile­ti­şim ku­ra­bi­li­yor­la­r” Göç­men top­lu­luk­ta yer alan ki­şi­le­rin, gün­lük ha­yat­ta da­ha ko­lay ile­ti­şim ku­ra­bil­me­le­ri, ha­ya­ta da­ha ko­lay uyum sağ­la­ya­bil­me­le­ri adı­na bu eği­ti­mi ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Türk­çe Öğ­ret­me­ni Öz­lem Zu­ba­roğ­lu, “Ve­ri­len eği­tim so­nun­da, dı­şa­rı­da ko­nu­şu­lan her­han­gi bir ko­nuş­ma­ya ka­tı­la­cak, ona ce­vap ve­re­bi­le­cek dü­zey­de olu­yor­lar. Böy­le­lik­le ile­ti­şim­le­ri da­ha kuv­vet­le­ni­yor ve dı­şa­rı­da­ki ih­ti­yaç­la­rı­nı da­ha ko­lay kar­şı­la­ya­bi­li­yor­lar. A1 kur­sun­da ba­şa­rı­lı olan kur­si­yer­le­ri­miz, A2 kur­su­na gir­me­ye hak ka­za­nı­yor. Böy­le­lik­le ar­tık ba­sit ko­nuş­ma­la­rı ge­çip, bi­raz da­ha zor se­vi­ye­ye gel­miş olu­yor­la­r” di­ye ko­nuş­tu. Kur­si­yer­ler kurs­tan ol­duk­ça mem­nun 5 ay ön­ce A1 kur­su­na ka­tıl­dı­ğı­nı, şu an ise A2 kur­su­na de­vam et­ti­ği­ni ifa­de eden Emel Al­ba­kar, al­dı­ğı kurs­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, “Şu an­da Türk­çe’yi da­ha iyi ko­nu­şu­yor ve an­lı­yo­rum. Kız­la­rı­mın okul ödev­le­ri­ni be­ra­ber ya­pı­yor, alış­ve­riş­te ne is­te­di­ği­mi da­ha iyi an­la­ta­bi­li­yo­ru­m” de­di. İlk gel­di­ğin­de Türk­çe bil­me­di­ği için çok zor­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Al­ba­kar, “Ge­çen yıl Türk­çe bil­mi­yor­dum. Son­ra bu kurs açıl­dı, al­fa­be­yi öğ­ren­dim. Şu an­da ya­zı­yo­rum ve her şe­yi oku­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.  Kur­si­yer­ler­den Ci­han Omer de, “Mer­sin’de 4 dört se­ne­dir ya­şı­yo­rum, ama 5 gün­dür Türk­çe öğ­re­ni­yo­rum. Ben kız­la­rım için Türk­çe öğ­re­ni­yo­rum. Al­fa­be­yi bi­li­yo­rum, kurs­tan da çok mem­nu­nu­m” di­ye ko­nuş­tu. Bir di­ğer kur­si­yer Ha­lit El­ba­rek ise, “3 ay ön­ce A1 se­vi­ye­sin­de eği­tim al­dım, şim­di A2’ye ge­li­yo­rum. İyi ki öğ­ren­dim ve çok mem­nu­nu­m” de­di.