MURAT ATAK'A ÖDÜL

abdullah - 22 Ekim 2022 Cumartesi

MURAT ATAK'A ÖDÜL

İSMET KÜNTAY

(MERSİN BŞB. BASIN) Tür­ki­ye’nin en pres­tij­li ve uzun so­luk­lu ti­yat­ro ödü­lü olan ‘İs­met Kün­tay Ti­yat­ro Ödül­le­ri’nin sa­hip­le­ri bel­li ol­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su Ge­nel Sa­nat Yö­net­me­ni ve Re­ji­sör Mu­rat Atak, 20212022 sa­nat se­zo­nu da­hi­lin­de, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan sah­ne­le­nen ‘Buz­lar Çö­zül­me­den’ oyu­nu ile Tür­ki­ye’de ‘Yı­lın En İyi Yö­net­me­ni Ödü­lü’nün sa­hi­bi ol­du. Atak ödü­lü­nü, 4 Ka­sım 2022’de İs­tan­bul Bü­yük Ku­lüp’te dü­zen­le­ne­cek tö­ren­de ala­cak. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su Ge­nel Sa­nat Yö­net­me­ni Mu­rat Atak, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­muz için çok mut­lu­luk ve­ri­ci bir ha­ber. Tür­ki­ye'nin en pres­tij­li ti­yat­ro ödül­le­rin­den ‘İs­met Kün­tay Ti­yat­ro Ödü­lü’nün sa­hi­bi ol­dum. 47 yıl­dır ara­lık­sız ve­ri­len bir ödül. Tür­ki­ye ça­pın­da ve­ri­len bir ödül bu. An­cak şöy­le bir özel­li­ği var bu ödü­lün; Tür­ki­ye ça­pın­da di­yo­rum ama, as­lın­da İs­tan­bul mer­kez­li bir ödül. Bu ödül, bu­gü­ne ka­dar öy­le bü­yük us­ta­la­ra ve­ril­di ki­…” di­ye ko­nuş­tu. 15 yıl ön­ce ay­nı ödü­lün yi­ne ken­di­si­ne ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Atak, yıl­lar son­ra ay­nı ödü­le tek­rar sa­hip ol­ma­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Bu ödü­le la­yık gö­rü­len sa­nat­çı­la­rın hep­si­nin İs­tan­bul’da ti­yat­ro ya­pan ve Ana­do­lu’ya tur­ne­ler­le ge­len sa­nat­çı­lar ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Atak, “Bak­tı­ğı­mız za­man, Ana­do­lu’da biz­zat ti­yat­ro ya­pan hiç­bir isim yok iç­le­rin­de. Bir tek sev­gi­li Ay­şe Emel Mes­çi, da­ha ön­ce bu ödü­lü al­dı. İs­tan­bul dı­şın­da bu ödül 2. de­fa ba­na ve­ri­li­yor ga­li­ba. Bu ödü­lün Ana­do­lu'dan bir ti­yat­ro in­sa­nı­na ve­ril­me­si be­ni çok gu­rur­lan­dı­rı­yor. Tür­ki­ye'nin en pres­tij­li ödül­le­rin­den bi­ri­” di­ye ko­nuş­tu. Bu ödü­lü bir­lik­te ça­lış­tı­ğı, bir­lik­te iş yap­tı­ğı ve Mer­sin Şe­hir Ti­yat­ro­su’nu des­tek­le­yen tüm be­le­di­ye per­so­ne­li adı­na ala­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Atak, “El­bet­te ki bi­ze bu im­kan­la­rı sağ­la­yıp, ‘Buz­lar Çö­zül­me­den’ gi­bi bü­yük bir kla­si­ği sah­ne­ye ta­şı­ma­mız­da da her tür­lü des­te­ği ve­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’e, Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Ko­or­di­na­tö­rü­müz Sev­gi­li Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger'e, bü­tün ça­lı­şan­la­ra, her­ke­se çok te­şek­kür edi­yo­rum. Be­ni çok umut­lan­dı­ran bir ödül ol­du bu­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.