BAŞKAN SEÇER: “BATIDAKİ İLÇELERE ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

abdullah - 22 Ekim 2022 Cumartesi

BAŞKAN SEÇER: “BATIDAKİ İLÇELERE ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

BAŞKAN SEÇER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, “19 Ekim Muh­tar­lar Gü­nü­” do­la­yı­sıy­la Er­dem­li, Si­lif­ke, Mut, Gül­nar, Ay­dın­cık, Boz­ya­zı ve Ana­mur’da gö­rev ya­pan muh­tar­lar­la bir ara­ya gel­di.Ko­nuş­ma­sın­da ken­di­le­ri­ne va­tan sev­gi­si üze­rin­den laf söy­len­me­si­nin abes­le iş­ti­gal ol­du­ğu­nu ve va­tan sev­gi­le­ri­ni sor­gu­la­ma­nın kim­se­nin had­di ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Bi­zi va­tan sev­gi­si üze­rin­den eleş­ti­ren­le­rin va­tan sev­gi­si, bi­zim bu va­ta­na kar­şı olan aş­kı­mı­zın ze­kâ­tı bi­le ola­ma­z” de­di. Ay­rım­cı­lık has­ta­lı­ğın­dan ken­di­le­ri­ni uzak tut­tuk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Biz be­le­di­ye­den si­ya­si, mez­hep­sel, böl­ge­sel, sos­yal ay­rım­cı­lı­ğı sö­küp at­tık. Çün­kü biz ay­rım­cı­lı­ğı, bı­ra­kın hu­ku­ki bo­yu­tu­nu, bir in­san­lık su­çu ola­rak gö­rü­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Se­çer, “Her tür­lü me­se­le­mi­zi hal­le­de­bi­li­riz. An­cak si­ya­si kay­gı­lar­la, si­ya­si ik­bal uğ­ru­na, ce­bi­ni dü­şü­nen in­san­la­rın oyu­nu­na ge­lir­sek, hal­kın di­ni duy­gu­la­rı­nı, mil­li­ye­ti­ni, mil­li duy­gu­la­rı­nı ka­şı­yan­la­rın esi­ri olur­sak, biz yan­lış yo­la sap­mış    olu­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Gö­re­vi dev­ral­dı­ğın­da be­le­di­ye­nin 3 mil­yar li­ra bor­cu, 3 mil­yar li­ra da ge­li­ri ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, “2023 yı­lı Ocak ayın­da ise be­le­di­ye büt­çe­miz 15 mil­yar li­ra, bor­cu­muz ise 3,5 mil­yar li­ra. Ne yap­tı­ğı­nı bi­len, ma­li di­sip­li­ni güç­lü olan bir be­le­di­ye­yi­z” de­di. Baş­kan Se­çer muh­tar­la­ra ses­le­ne­rek, “Dost­ha­ne, Halk­kart, Kurs Mer­kez­le­ri, Öğ­ren­ci Yurt Bi­na­la­rı, Ma­hal­le Mut­fak­la­rı, Ev­de Ba­kım gi­bi hiz­met­le­ri­miz­den fay­da­lan­mak is­te­yen­le­re yol gös­te­ri­n” de­di.Ba­tı­da­ki il­çe­le­rin muh­tar­la­rıy­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da­ki ko­nuş­ma­sın­da, bu tarz top­lan­tı­la­rın muh­tar­la­rın ken­di­le­ri­ni ha­tır­lat­ma­sı, ya­şa­dık­la­rı güç­lük­le­ri, ma­hal­le­le­rin­de­ki so­run­la­rı di­le ge­tir­me­le­ri açı­sın­dan çok önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “He­pi­mi­zin or­tak bir ama­cı var, o da Mer­sin hal­kı­na hiz­met et­mek. Al­lah hiç­bir si­ya­set­çi­yi so­ka­ğa çı­ka­ma­ya­cak du­ru­ma ge­tir­me­sin. Biz de onu­ru­muz­la, şe­re­fi­miz­le bu bay­rak al­tın­da, li­de­ri­miz Ata­türk’ün çiz­di­ği doğ­rul­tu­da hal­kı­mı­za hiz­met edi­yo­ruz ve ede­ce­ği­z” de­di. Ba­zı kim­se­le­rin, ken­di­le­ri­ne va­tan sev­gi­si üze­rin­den laf söy­le­me­si­nin abes­le iş­ti­gal ol­du­ğu­nu ve va­tan sev­gi­le­ri­ni sor­gu­la­ma­nın kim­se­nin had­di ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Bi­zi va­tan sev­gi­si üze­rin­den eleş­ti­ren­le­rin va­tan sev­gi­si, bi­zim bu va­ta­na kar­şı olan aş­kı­mı­zın ze­kâ­tı bi­le ola­maz. Kim­se bu ül­ke­yi, bir baş­ka­sın­dan da­ha faz­la sev­mi­yor. Biz ül­ke­mi­zi, va­ta­nı­mı­zı çok se­vi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.Hu­ku­kun ol­ma­dı­ğı yer­de ne ada­let­ten, ne eşit­lik­ten, ne de de­mok­ra­si­den söz edi­le­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, de­mok­ra­tik top­lum­la­rın ol­maz­sa ol­maz­la­rı­nın en ba­şın­da hu­ku­kun gel­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ay­rım­cı­lık has­ta­lı­ğın­dan da ken­di­le­ri­ni uzak tut­tuk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Biz be­le­di­ye­den si­ya­si, mez­hep­sel, böl­ge­sel, sos­yal ay­rım­cı­lı­ğı sök­tük at­tık. Çün­kü biz ay­rım­cı­lı­ğı; bı­ra­kın hu­ku­ki bo­yu­tu­nu, bir in­san­lık su­çu ola­rak gö­rü­yo­ruz. Me­se­la be­le­di­ye­le­re kar­şı, hü­kü­me­tin ba­zı ko­nu­lar­da yap­tı­ğı ay­rım­cı­lı­ğı yan­lış bu­lu­yor ve her or­tam­da ten­kit edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ek­sik hiz­met­le­rin ta­mam­la­na­bi­le­ce­ği­ni, mad­di ha­ta­la­rın dü­zel­ti­le­bi­le­ce­ği­ni kay­de­den Baş­kan Se­çer, “An­cak kar­deş­li­ği­mi­ze ha­lel ge­lir­se, ni­fak so­kul­ma­sı­na mü­sa­ade eder­sek, si­ya­si kay­gı­lar­la, si­ya­si ik­bal uğ­ru­na, et­ra­fı­nı dü­şü­nen, ce­bi­ni dü­şü­nen in­san­la­rın oyu­nu­na ge­lir­sek, hal­kın di­ni duy­gu­la­rı­nı, mil­li­ye­ti­ni, mil­li duy­gu­la­rı­nı ka­şı­yan­la­rın esi­ri olur­sak, biz yan­lış yo­la sap­mış olu­ru­z” de­di. 3,5 yıl­lık sü­re için­de be­le­di­ye­de ma­li di­sip­li­ni sağ­la­dık­la­rı­nı; pro­je­le­rin ger­çek­leş­me ora­nı­nın 2020 yı­lın­da yüz­de 96, 2021’de yüz­de 94 ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer, yi­ne 2021 yı­lın­da Tür­ki­ye’de bir re­kor kı­ra­rak büt­çe har­ca­ma­sı­nı yüz­de 99,7 ola­rak tut­tur­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bu so­nuç, ma­li açı­dan çok di­sip­lin­li bir be­le­di­ye ol­du­ğu­mu­zun, 1 li­ra­lık işi 10 li­ra­ya yap­tır­ma­yan bir be­le­di­ye ol­du­ğu­mu­zun gös­ter­ge­si­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Gö­re­vi dev­ral­dı­ğın­da be­le­di­ye­nin 3 mil­yar li­ra bor­cu, 3 mil­yar li­ra da ge­li­ri ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, “2023 yı­lı Ocak ayın­da ise be­le­di­ye büt­çe­miz 15 mil­yar li­ra, bor­cu­muz ise 3,5 mil­yar li­ra ola­cak. Ya­ni ge­li­ri­miz, bor­cu­mu­zun 5 ka­tı. Bu ka­dar güç­lü, ne yap­tı­ğı­nı bi­len, ma­li di­sip­li­ni olan bir be­le­di­ye­yi­z” di­ye ko­nuş­tu. Büt­çe­de önem­li bir pa­yı as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın al­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Se­çer, kent ge­ne­lin­de her nok­ta­da ka­li­te­li as­falt kul­lan­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, 5 yıl­lık sü­re­yi ta­mam­la­dık­la­rın­da 2 mil­yon 852 bin ton as­falt kul­lan­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. En çok tah­sis­ler ko­nu­sun­da en­gel­le­me­ler­le kar­şı­laş­tık­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, özel­lik­le nük­le­er san­tral in­şa­atı ile bir­lik­te ar­tan nü­fus­tan do­la­yı, Bü­yü­ke­ce­li böl­ge­sin­de ka­na­li­zas­yon ve atık­su ko­nu­sun­da ka­pa­si­te so­ru­nu ya­şan­dı­ğı­nın far­kın­da ol­du­ğu­nu ve pa­ket arıt­ma yap­mak is­te­dik­le­ri­ni, an­cak bu pro­je­le­ri­nin de ha­len im­za­da bek­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Ko­nuş­ma­sın­da il­çe­ler­de ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak olan hiz­met­ler hak­kın­da da bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, Ana­mur Oto­ga­rı’nın çok ge­rek­siz bir pro­je ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Gün­lük 8 ara­ba­nın gir­di­ği Ana­mur Oto­ga­rı en bü­yük is­raf. Bi­rim­le­ri ora­ya top­lu­yo­ruz. MES­Kİ’nin es­ki ye­ri­ni çok gü­zel bir kül­tür mer­ke­zi ya­pa­ca­ğı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Er­dem­li il­çe­sin­de de oto­gar so­ru­nu ol­du­ğu­nu ve ar­tık yı­lan hi­kâ­ye­si­ne dön­dü­ğü­nü kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Mil­li Em­lak’ın bir ye­ri var bi­zim ara­zi­nin üze­rin­de, onun tah­si­si­ni bek­li­yo­ru­z” de­di.Gül­nar mer­kez­de pres­tij cad­de­si için mi­mar­la­rın ça­lış­tı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, Si­lif­ke’de Kent Hay­van­la­rı Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’nin bi­ti­ri­le­rek fa­ali­ye­te geç­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı. Mut’ta DSİ’ye ait de­re­nin rek­re­as­yon pro­je­si­nin ve iha­le­si­nin bit­ti­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, Boz­ya­zı’da da Sos­yal Ya­şam Mer­ke­zi, kreş­le­rin ol­du­ğu, dü­ğün­le­rin ya da top­lan­tı­la­rın ya­pıl­dı­ğı sa­lo­nun ola­ca­ğı müj­de­si­ni ver­di.  Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da be­le­di­ye­le­rin yol, su gi­bi te­mel ka­mu gö­rev­le­ri­nin ya­nı sı­ra, di­rekt in­sa­na do­ku­nan gö­rev­le­ri ol­du­ğu­nu da ifa­de eden Baş­kan Se­çer muh­tar­la­ra, “A­lo 185 ve TEK­SİN hiz­met­le­ri­mi­zi mut­la­ka kul­la­nın ve kul­lan­dı­rın. Dost­ha­ne, Halk­kart, Kurs Mer­kez­le­ri, Öğ­ren­ci Yurt Bi­na­la­rı, Ma­hal­le Mut­fak­la­rı, Ev­de Ba­kım gi­bi hiz­met­le­ri­miz­den fay­da­lan­mak is­te­yen­le­re de yol gös­te­ri­n” de­di. Böl­ge­nin önem­li ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si­nin de vah­şi çöp de­po­la­ma ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Baş­kan Se­çer şun­la­rı kay­det­ti: “Hiç­bir çöp ara­ba­sı­nın üze­rin­de Bü­yük­şe­hir yaz­dı­ğı­nı gör­dü­nüz mü? İl­çe be­le­di­ye­si to­par­lar, ge­ti­rir bi­ze tes­lim eder. Ba­kın Ay­dın­cık’ın çö­pü Gi­lin­di­re Ma­ğa­ra­sı yo­lun­da bir ye­re vah­şi de­po­la­nı­yor­du. Şim­di iş­bir­li­ği yap­tık, ora­yı da re­ha­bi­li­te et­tik. De­dim ki bu ol­maz. Ana­mur’un çö­pü or­man­la­ra vah­şi de­po­la­nı­yor­du öy­le miy­di? Öy­ley­di. Şim­di bir ki­lo vah­şi de­po­la­ma var mı? ‘Bu ol­maz’ de­dim, biz çev­re­yi kat­le­di­yo­ruz. Bu­nun pa­ra­sı­nı be­le­di­ye ödü­yor, çev­re kir­len­me­sin di­ye ya­pı­yo­ruz bun­la­rı. Ya­ni iş­bir­li­ği olun­ca her şey olur. Mer­sin te­miz bir kent di­ye bi­lin­sin di­ye biz uğ­ra­şı­yo­ruz. Bu önem­li bir ko­nu ol­du­ğu için dik­ka­ti­ni­ze sun­mak is­te­dim. İl­çe be­le­di­ye­le­ri­nin çöp ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­na des­tek olu­yo­ruz. Vah­şi de­po­la­ma­yı Mer­sin ge­ne­lin­de bi­zim dö­ne­mi­miz­de bi­tir­dik. De­niz kir­li­li­ği bir baş­ka önem­li ko­nu. Si­te­ler Çev­re Ba­kan­lı­ğın­ca ta­kip edi­li­yor. Ana­mur, Ay­dın­cık, Er­dem­li, Si­lif­ke; bu böl­ge­ler sa­hil il­çe­le­ri­miz. Si­te­ler ken­di arıt­ma­sı­nı kur­mak zo­run­da. Çev­re Ba­kan­lı­ğı on­li­ne on­la­rı iz­ler. Çev­re Ba­kan­lı­ğı gö­re­vin­de ih­mal mi ya­pı­yor, göz­den mi ka­çı­rı­yor bi­le­mem ama bi­li­yo­ruz ki si­te­ler atık­la­rı­nı ya­ni ka­na­li­zas­yon­la­rı­nı arıt­ma­dan de­ni­ze de­şarj ya­pı­yor, de­re­le­re de­şarj ya­pı­yor. On­dan son­ra in­san­lar, tu­rist­ler, yer­li tu­rist, ya­ban­cı tu­rist, böl­ge in­sa­nı de­niz­den pis­lik akı­yor di­ye ko­ku ge­li­yor di­ye biz­le­re şi­ka­yet edi­yor, muh­tar­la­ra şi­ka­yet edi­yor. Bun­la­rı siz de sık sık di­le ge­ti­rin. Kay­ma­kam­lık top­lan­tı­la­rın­da, va­li­lik top­lan­tı­la­rın­da her ku­rum gö­re­vi­ni yap­sın. Biz de ya­pa­lım biz ek­sik kal­ma­ya­lım. Ama kar­de­şim ak­lı­na ge­len Bü­yük­şe­hir, ak­lı­na ge­len Bü­yük­şe­hir. De­niz kir­li­li­ği Bü­yük­şe­hir, sa­hil kir­li­li­ği Bü­yük­şe­hir, çöp­ler top­lan­ma­dı Bü­yük­şe­hir. Hak­sız­lık, hu­kuk­suz­luk, ay­nı za­man­da hu­kuk­ta böy­le bir şey yok. Her so­ru­nun te­me­lin­de Bü­yük­şe­hi­ri ara­mak da yan­lı­ş” di­ye ko­nuş­tu.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ta­rı­ma ve hay­van­cı­lı­ğa ver­di­ği des­tek­ler­den de bah­se­den Baş­kan Se­çer, “Ü­re­ti­ci­ye sağ­la­dı­ğı­mız ekip, ekip­man, fi­de, fi­dan, su­la­ma bo­ru­la­rı­nın ya­nın­da, son 3 yıl­da 75 mil­yon li­ra da di­rekt des­tek sağ­la­dı­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. İkin­ci böl­ge­nin ma­ale­sef or­man yan­gın­la­rı­nın sık ya­şan­dı­ğı bir yer ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Or­man yan­gın­la­rı, Or­man Ba­kan­lı­ğı’nın so­rum­lu­lu­ğun­da ol­ma­sı­na rağ­men, böy­le bir yan­gın mey­da­na gel­di­ğin­de, tüm gü­cü­müz­le böl­ge­ye biz de gi­di­yo­ruz. Şu an­da bu böl­ge­ye, ha­re­ket ka­bi­li­ye­ti yük­sek 20 adet it­fa­iye ara­cı­nı gön­der­di­k” di­ye ko­nuş­tu.MES­Kİ’nin 3,5 yıl­da ken­di­ni çok ge­liş­tir­di­ğin­den ve SCA­DA sis­te­mi­ne bağ­lı DMA nok­ta­la­rı ile tüm ken­tin iç­me su­yu­nu kon­trol ede­cek­le­rin­den bah­se­den Baş­kan Se­çer, MES­Kİ’ye tek­no­lo­jik an­lam­da çok önem­li ya­tı­rım­lar yap­tık­la­rı­nı kay­det­ti.Ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da, ha­ma­set­le si­ya­set dö­ne­mi­nin bit­me­si­nin ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Mut­la­ka bu ül­ke­ye kö­tü­lük dü­şü­nen­ler ola­bi­lir. Fa­kat bu ül­ke­nin bü­tün in­san­la­rı­na bu­nu şa­mil kıl­mak, bu­nun üze­rin­den si­ya­set yap­mak, ül­ke­ye se­la­met ge­tir­mez. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün kur­du­ğu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nde ya­şı­yo­ruz. Her­ke­sin inan­cı­na, ha­yat gö­rü­şü­ne say­gı­lı­yız. Bi­zim için ge­ri­si la­fı gü­zaf­tı­r” di­ye ko­nuş­tu. Ay­dın­cık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fe­rat Ak­tan, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile uyum­lu bir şe­kil­de ça­lış­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Or­tak ama­cın hiz­met ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Ak­tan, “Ge­rek Bü­yük­şe­hir, ge­rek il­çe be­le­di­ye­le­ri ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şı­yo­ruz. Bu­nun par­ti­si fa­lan ol­maz, amaç hiz­met üret­mek­tir. Bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ça­lış­tı­ğı­mız sü­re­ce, en gü­zel hiz­met­le­ri su­na­rız. Biz il­çe be­le­di­ye­si ola­rak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz­le or­tak ve uyum­lu bir şe­kil­de ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di. Gül­nar Muh­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı Mu­rat Ça­lık, Er­dem­li Muh­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı Ömer Kek­lik, Si­lif­ke Muh­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı Mu­rat Te­mur ve Ana­mur Muh­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı Meh­met Sa­rı da, Baş­kan Se­çer’e hiz­met­le­ri ve dü­zen­le­nen Muh­tar­lar Gü­nü prog­ra­mı do­la­yı­sıy­la te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ler.