KADIN ÜRETİCİLERDEN  ANLAMLI MESAJLAR

abdullah - 20 Ekim 2022 Perşembe

KADIN ÜRETİCİLERDEN ANLAMLI MESAJLAR

KADIN ÜRETİCİLERİMİZ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin’de üre­ten, ba­şa­ran, is­tih­da­ma ka­tı­lan ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ta­rım ve hay­van­cık ala­nın­da ver­di­ği hiz­met­ler­den fay­da­la­nan üre­ti­ci ka­dın­lar, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın ‘15 Ekim Dün­ya Ka­dın Çift­çi­ler Gü­nü’ et­kin­li­ğin­de bir ara­ya gel­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ta­rı­ma ve hay­van­cı­lı­ğa önem­li des­tek­ler yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan ka­dın­lar, bu hiz­met­le­rin­den do­la­yı da Baş­kan Va­hap Se­çer’e te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Ka­dın­lar, 15 Ekim Dün­ya Ka­dın Çift­çi­ler Gü­nü’nde bir ara­ya gel­me­nin se­vin­ci­ni do­ya­sı­ya ya­şa­dı. Ak­de­niz’in He­bil­li Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin zey­tin fi­da­nı hiz­me­tin­den fay­da­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten üre­ti­ci ka­dın­lar­dan Ne­zi­ha Şa­hin, “Zey­tin­le­ri­mi­zi ek­tik, ye­tiş­ti. Şim­di de top­lu­yor ve sa­tı­yo­ruz. Bi­ze de­ğer ver­di­ği için, Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz. Gu­rur­lu­yuz, mut­lu­yuz, se­vinç­li­yi­z” de­di. Da­rı­se­ki­si Kö­yü’nde pes­til yap­tı­ğı­nı ve üre­ti­ci ka­dın stant­la­rın­da sat­tı­ğı­nı ifa­de eden Çam­lı­de­re Ma­hal­le­si’nden Sel­ma Yıl­maz, “Ben de bir üre­ti­ci ka­dı­nım. Baş­ka­nı­mı­za ve eşi Me­ral Ha­nı­ma, des­tek­le­rin­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­rum. Biz­le­ri böy­le dü­şün­me­le­ri, ça­ğır­ma­la­rı, biz­le­re des­tek ol­ma­la­rı, biz­le­rin de öz­gü­ve­ni­ni yük­se­li­yor. Da­ha çok üre­ti­yo­ruz, da­ha da mem­nu­nu­z” di­ye ko­nuş­tu. Tar­sus’un Kak­lık­ta­şı Ma­hal­le­si’nden Ay­şe Sa­rı­oğ, ken­di­si­nin ner­gis üre­ti­ci­si ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, Bü­yük­şe­hir’in bü­tün ka­dın­la­ra her tür­lü des­te­ği ver­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Köy­le­ri­ne ha­mur yo­ğur­ma ma­ki­ne­si­nin de ve­ril­di­ği­ni ifa­de eden Sa­rı­oğ, “Ner­gi­si da­ha ön­ce­den de ye­tiş­ti­ri­yor­duk, ama Va­hap Baş­kan’ın sa­ye­sin­de da­ha iyi ol­du, da­ha gü­zel ol­du. Ge­li­ri­mi­ze bir kat­kı ol­du. Top­lu ol­mak, top­lan­mak, bü­tün ka­dın­lar­la, siz­ler­le, Va­hap Baş­ka­nı­mız­la bir­lik­te ol­mak çok gü­ze­l” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden al­dı­ğı zey­tin fi­dan­la­rı­nı ye­tiş­ti­re­rek, ken­di ye­tiş­tir­di­ği zey­tin fi­da­nın­dan yap­tı­ğı kur­ma zey­ti­ni Baş­kan Se­çer’e he­di­ye ola­rak ge­ti­ren Ka­mer Naz­lı, “Çift­çi­lik ya­pı­yor­duk. Kü­çük bir tar­la­mız var bi­zim. Ora­ya bir şey­ler dik­tik. Ya­ğı­mız olu­yor, zey­ti­ni­miz olu­yor. Ken­di el­le­rim­le ye­tiş­tir­di­ğim zey­ti­ni de Baş­ka­nı­ma he­di­ye ge­tir­di­m” de­di. Üre­ti­ci ka­dın­lar­dan Ha­ti­ce Se­ver, bah­çe­le­rin­de şef­ta­li, ka­yı­sı ve zey­tin ye­tiş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, boş dur­ma­ya­cak­la­rı­nı ve dai­ma üre­te­cek­le­ri­ni söy­ler­ken, bir baş­ka üre­ti­ci ka­dın Hü­ri­ye Şa­fak, “Tüm ka­dın­lar bah­çe yap­sın­lar, ye­tiş­tir­sin­ler, çi­çek ye­tiş­tir­sin­ler, her şe­yi ye­tiş­tir­sin­ler. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız çok gü­zel iş­ler ya­pı­yor. Biz­ler genç kız­ken çift­çi­lik yap­tık, pa­muk at­tık, sa­van do­ku­duk, çar­şaf do­ku­duk, tar­la­da ça­lış­tık, pa­muk top­la­dık. Ka­dın­lar üre­ti­me ka­tıl­sı­n”  ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Az­mi­miz ol­duk­ça, her şe­yi ba­şa­rı­rı­z” Çam­lı­yay­la Sa­rı­ka­vak Ma­hal­le­si’nden Di­lek Uçak da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kü­çük­baş hay­van des­te­ğin­den fay­da­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden 25 ko­yun al­dık, 15’ini ge­ri öde­dik. 5 da­ha öde­ye­ce­ğiz. Evi­mi­ze kat­kı olu­yor. Kö­yü­müz­de gü­zel bir üre­tim olu­yor. Ka­dın­lar her şe­yi ya­pa­bi­lir. Şu an­da 70’in üze­rin­de ko­yu­num ol­du, üret­me­ye de de­vam edi­yo­ru­m” de­di. Bü­yük­şe­hir’in Ka­zanç Pro­je­si’nden fay­da­la­nan ka­dın­lar­dan El­mas De­mir, ön­ce­den de kaz ye­tiş­tir­di­ği­ni be­lir­te­rek, Bü­yük­şe­hir’in bu pro­je­si­ne baş­vur­du­ğu­nu ve baş­vu­ru­su­nun ka­bul edil­di­ği­ni kay­det­ti. El­mas De­mir, “Biz de bu kaz­la­rı ye­tiş­tir­dik. Şu an ke­si­me git­ti­ler. Ka­dın­lar her şe­yi ba­şa­rır. Ye­ter ki azim ol­sun. Ka­dın­lar, azim­le­ri ol­du­ğu müd­det­çe her şe­yi ba­şa­rır ve ya­pa­r” de­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, ken­di­le­ri­ne hay­van des­te­ği­nin ya­nı sı­ra yem des­te­ği ver­di­ği­ni de ifa­de eden Çam­lı­yay­la Sa­rı­ko­yak Ma­hal­le­si’nden üre­ti­ci ka­dın Gü­lay Bul­dum ise, “Baş­ka­nı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bi­ze bü­yük des­tek ver­di­ler. Baş­ka­nı­mı­zın dai­ma Baş­kan ol­ma­sı­nı önem­si­yo­ruz. Bi­zi unut­ma­dı­ğı için de çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” de­di.