BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN:  “TARSUS, KESİNLİKLE İL OLACAK”

abdullah - 23 Eylül 2022 Cuma

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN: “TARSUS, KESİNLİKLE İL OLACAK”

İLLEDE TARSUS

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, 10 bin yıl­lık geç­mi­şe sa­hip Tar­sus’un ke­sin­lik­le İL ola­ca­ğı­nı, bu kent için plan­la­dık­la­rı bir­çok pro­je­nin de en­gel­len­me­si­ne an­lam ve­re­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Hiç­bir si­ya­set bu ken­te za­rar ve­re­mez. Ken­te za­rar ve­ren in­san­la­rı bu halk as­la af­fet­mez. Bu halk ne­yin doğ­ru         ne­yin yan­lış ol­du­ğu­nu bi­li­yo­r” de­di. Ga­ze­te­ci En­der Can Ka­yı­han’ın sun­du­ğu, Sun TV, Ka­nal 33, İçel TV, Mer­sin Por­tal ve Rad­yo Mer’in ‘Gün­de Özel’ can­lı or­tak ya­yı­nı­na ka­tı­lan Baş­kan Boz­do­ğan, gün­de­me da­ir me­rak edi­len so­ru­la­rı ce­vap­la­dı. Prog­ra­mın ba­şın­da Tür­ki­ye gün­de­min­de önem­li bir yer edi­nen İL’LE DE TAR­SUS pro­je­si­ne de­ği­nen Baş­kan Boz­do­ğan, “5 de­fa baş­kent olan bir ken­ti ko­nu­şu­yo­ruz. Ta­ri­hin, ta­rı­mın, tu­riz­min, çok kül­tür­lü­lü­ğün, ilk­le­rin baş­ken­ti, bu se­bep­le Tar­sus İL ol­ma­lı. Tüm uğ­ra­şı­mız bu yüz­den­di­r” de­di. Tar­sus’un sa­kin­li­ğe, ra­hat­lı­ğa, sü­ku­ne­te ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Sos­yal ya­şam ka­li­te­si üst se­vi­ye­ye ula­şan bir yer. Ben doğ­ru­luk ve dü­rüst­lü­ğün her za­man ya­nın­da­yım. Bu pro­je çok cid­di. Tar­sus’u se­ven bir in­san bu­ra­nın il ol­ma­sı için her şe­yi ya­par. İşin si­ya­se­ti­ni dü­şün­me­mek la­zım. Bir in­sa­nın ba­şı­na ge­le­bi­le­cek en kö­tü şey yal­nız kal­mak­tır. Son­ra öğ­ren­dim ki yal­nız his­set­me­ye se­bep olan in­san­lar­la yol­daş­lık yap­mak da­ha kö­tü­dür. Asıl kö­tü olan o yal­nız his­si­ni sa­na ve­ren in­san­lar­la yol­daş ol­mak­tır. Bu ka­dar yol­daş­la­rın için­de yal­nız kal­mak da­ha kö­tü. Doğ­ru ney­se onun ya­nın­da ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Her­ke­si ya­nım­da gör­mek is­ti­yo­rum. Tar­sus hak­la­rı­nı al­sın ar­tık. Lo­bi­ci­lik­te si­ya­set­te yal­nız bı­ra­kı­lan bir Tar­sus va­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. BOZ­DO­ĞAN, “TAR­SUS İD­MAN­YUR­DU DA­HA FAZ­LA DES­TEK GÖR­ME­Lİ’’ Tar­sus İd­man­yur­du’nun hak et­ti­ği de­ğe­ri gör­me­di­ği­ne de vur­gu ya­pan Baş­kan Boz­do­ğan,  Tar­sus İd­man­yur­du maç­la­rın­da mil­let­ve­kil­le­ri­ni gör­mü­yo­rum. Bir fut­bol ta­kı­mı­na sa­hip çı­kıl­ma­sı la­zım. Halk sa­hip çı­kı­yor, an­cak şe­hir sa­hip çık­mı­yor. Tar­sus İd­man Yur­du’na des­tek olun­mu­yor. Bu kent­ten ka­za­nan in­san­lar var an­cak baş­ka ta­kım­la­ra for­ma rek­la­mı ve­ri­li­yor. Ama İd­man Yur­du'na yok. Tar­sus'ta bü­yük fir­ma­lar var ve bu ko­nu ge­çiş­ti­ri­li­yor. Tar­sus’un hak­la­rı il olun­ca alı­nır. İn­san­la­rı­mı­zın ay­dın­lan­ma­sı ge­re­ki­yo­r” de­di. “HAL­KI­MIZ İS­TER­SE, YÜZ­DE YÜZ ADA­YIM’’ Tar­sus İL ol­sun ve­ya ola­ma­sın 2024 ye­rel se­çim­ler­de yüz­de yüz Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­du­ğu­nu açık­la­yan Baş­kan Boz­do­ğan, “Mec­lis­te çok net ola­rak söy­le­dim. O ka­dar çok kuk­la be­le­di­ye baş­kan aday aday­la­rı var ki, şart­lar ne olur­sa ol­sun hal­kım is­te­di­ği sü­re­ce ada­yım.  Ben va­tan­da­şı­mı seç­men ola­rak gör­me­dim, be­nim va­tan­da­şım yurt­taş­tır. Ben ge­le­cek se­çi­mi de­ğil, ge­le­cek nes­li dü­şü­nü­yo­rum. Yap­ma­dık­la­rım ka­dar ya­pa­ma­dık­la­rım­dan da ken­di­mi sor­gu­lu­yo­rum. Bu­ra­da en­te­re­san bir şey var, be­nim Va­hap Bey ile bir so­ru­num yok, bü­rok­rat­la­rıy­la bir so­ru­num va­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. “BİR BE­LE­Dİ­YE BİR KEN­TE VİZ­YON VE MİS­YON YÜK­LE­ME­Lİ­” Kır­sal ve mer­kez ma­hal­le­ler­de va­tan­daş­la­ra ko­lay­lık sağ­la­mak ama­cıy­la ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, “Ö­zel­lik­le köy­ler­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı­mız­da mem­nu­ni­yet an­ke­ti­miz yüz­de 65 do­lay­la­rın­da. Biz her ma­hal­le­mi­ze hiz­met gö­tür­mek için ça­ba­lı­yo­ruz. Halk mar­ket­le­ri­mi­zi her ma­hal­le­de ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ürün­le­ri Halk mar­ket­ler­de va­tan­daş­la­rı­mı­za su­nu­lu­yor. Hem halk ka­za­nı­yor, hem üre­ti­ci ka­za­nı­yor. Ay­nı za­man­da as­falt­lan­ma­yan yol kal­ma­ya­cak de­dik, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en faz­la yo­lu­nu as­falt­la­dık. Ta­rım ile des­tek­le­re de­vam edi­yo­ruz, ka­sa­mız her ay hal­ka su­nu­lu­yor. Her za­man söy­lü­yo­rum ben hal­kı­mın avu­ka­tı­yım, hak­la­rı­nı sa­vu­na­ca­ğım.  An­cak bir be­le­di­ye bir ken­te viz­yon ve mis­yon yük­le­me­li. Bir ken­tin kim­li­ği ve kül­tü­rü ol­ma­lı. Bu ka­dar Mer­sin mil­let­ve­ki­li var, ne­re­de­ler aca­ba?’’ di­ye ko­nuş­tu. ““2023 YI­LIN­DA 400 MİL­YON­LUK YA­TI­RIM YA­PA­CA­ĞIZ’’ Ken­di­si­nin gö­re­ve gel­di­ğin­den bu ya­na 140’dan faz­la iş­ga­li­ye­yi tüm ça­ba­la­rıy­la 40’la­ra ka­dar dü­şür­dü­ğü­nü ha­tır­la­tan Baş­kan Boz­do­ğan “İş­ga­li­ye­le­ri kal­dı­rıp, va­tan­daş­la­ra hiz­met ola­rak su­nu­yo­ruz, kim­se­ye peş­keş çek­mi­yo­ruz. Ben 95 bin oy alan bir se­çil­mi­şim. Bu kap­sam­da ka­sa­mız ar­tı­şa geç­ti. 2023 büt­çe­sin­de tam ola­rak 400 mil­yon ya­tı­rım plan­lı­yo­ruz. Ay­rı­ca ev­sel ka­tı atık üc­ret­le­rin­den vaz­geç­tik, hal­kı­mı­zın olan hal­kı­mı­za ka­lır.  Biz 65 mil­yon­dan vaz­geç­tik. Tüm bu ya­tı­rım­la­rı hal­kı­mı­za fay­da­yı esas ala­rak ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­z” de­di. “HİÇ­BİR Sİ­YA­SET KEN­TE ZA­RAR VER­ME­ME­Lİ­” Tar­sus için plan­la­dı­ğı tüm pro­je­le­rin en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, “Ev­rak­la­rı­mız imar ko­mis­yo­na da­hi gi­de­mi­yor. Tar­sus’a dört dört­lük 5 yıl­dız­lı bir otel ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Ev­ra­kı gön­der­dik, ama imar ko­mis­yo­nu­na gön­de­ril­me­di. Bu hiz­met­ler el­bet ya­pı­la­cak, tüm uğ­raş­la­rı­mız bu se­bep­le de­vam edi­yor. Fa­kat bu an­lam­da za­man kay­bı.  Bun­la­rın se­ri hal­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Bir imar baş­ka­nı bu­nu oya­la­ya­maz. Hiç­bir si­ya­set ken­te za­rar ver­me­me­li. Han­gi par­ti­den olur­sa ol­sun ben tar­tış­ma­ya ha­zı­rım her za­man. Ken­te za­rar ve­ren in­san­la­rı bu halk as­la af­fet­mez. Bu halk ne­yin doğ­ru ne­yin yan­lış ol­du­ğu­nu bi­li­r” İfa­de­si­ne yer ver­di. “BİR SE­ÇİL­MİŞ BİR SE­ÇİL­Mİ­ŞE BU­NU AS­LA YAP­MA­MA­LI­” Be­le­di­ye Mec­li­se gön­de­ri­len bir dos­ya­nın se­çil­miş bi­ri ta­ra­fın­dan en­gel­len­di­ği­ni kay­de­den Baş­kan Boz­do­ğan, “Mec­lis­te imar­la il­gi­li bir dos­ya var ve il­çe teş­ki­la­tın­da top­lan­tı­lar olu­yor. Nor­mal­de bu tarz dos­ya­lar he­men ko­mis­yo­na gi­der.  Ama ma­ale­sef te­le­fon­la bi­ri­le­ri arı­yor ve bu­nu ya­pan bir mil­let­ve­ki­li. Bir se­çil­miş bir se­çil­mi­şe dos­ya­yı gön­der­me­yin di­yor. Akıl­lı adam ak­lı­nı kul­la­nır, da­ha akıl­lı adam­lar baş­ka­la­rı­nın da ak­lı­nı kul­la­nır. Bu­na izin ver­me­mek ge­re­ki­r” de­di. TAR­SUS PLA­JI HAL­KA AÇI­LI­YOR, AS­MA KÖP­RÜ TA­MAM­LA­NI­YOR Tar­sus Pla­jı hak­kın­da ko­nu­şan Boz­do­ğan, “Tar­sus il ol­mak için tüm do­ne­le­re sa­hip. Ata to­hu­mu bu ka­dar faz­la olan bir be­le­di­ye var mı? Tar­sus öy­le bir lo­bi ki, ne­re­de Tar­sus Mil­let­ve­ki­li?  Şu olay­da bir öner­ge ve­re­cek bir mil­let­ve­ki­li yok mu?  Bu kent il ol­sa ana da­ma­rı­nı aç­sak. Ama Tar­sus mut­la­ka il ola­cak. Bu ken­tin il ol­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Yıl­lar­dır Tar­sus Be­yaz Kum Pla­jı­mız­da ta­rım yap­tı­lar. Ama hal­kın pla­ja gir­me­si­ne en­gel ol­du­lar. Bu­ra­sı hal­kın ye­ri. Be­yaz Kum Pla­jı hiç­bir yer­de yok. O ka­dar top­ra­ğa ta­rım ya­pı­lır­ken do­ğal sit ala­nı de­ğil de ga­ri­ban va­tan­daş pla­ja gi­re­ce­ği za­man mı do­ğal sit ala­nı olu­yor? Ben tüm bu de­tay­la­rı hal­kım­la pay­la­şı­yo­rum. Her şe­kil­de biz­le­re en­gel olu­nu­yor. Tar­sus Pla­jı’na eri­şim ko­lay­lı­ğı için as­ma köp­rü­müz bit­mek üze­re. Tar­sus hal­kı de­ni­ze gir­sin di­ye ça­ba­la­dık. Do­ğal sit ala­nı­na as­ma köp­rü yap­mak nor­mal­de ya­sak. Bu ya­sak ama ta­rım ya­sak de­ğil sa­nı­rım. Ben ya­pa­ca­ğım, ta­rım ya­pıl­ma­sı­na ses çık­ma­ya­cak, ama as­ma köp­rü­ye ses çı­ka­cak. Ka­sım ayın­dan son­ra va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ca­k” di­ye ifa­de et­ti. GÖS­TE­Rİ VE T AR­SUS KÜL­TÜR MER­KE­Zİ FA­ALİ­YE­TE GE­Çİ­YOR Gös­te­ri ve Tar­sus Kül­tür Mer­ke­zi hak­kın­da ko­nu­şan Baş­kan Boz­do­ğan, “A­ta­türk Gös­te­ri Mer­ke­zi'nde ya­kın­da bir kon­ser ya­pa­ca­ğız. Biz ora­sı yı­kıl­ma­sın di­ye eli­miz­den ge­le­ni yap­tık ve şim­di hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne aça­ca­ğız. 1 yıl içe­ri­sin­de Tar­sus Kül­tür Mer­ke­zi de fa­ali­ye­te ge­çe­ce­k” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)