Ç.YAYLA MUHTARLARINDAN  BAŞKAN SEÇER’E TEŞEKKÜR

abdullah - 23 Eylül 2022 Cuma

Ç.YAYLA MUHTARLARINDAN BAŞKAN SEÇER’E TEŞEKKÜR

SEÇER'E TEŞEKKÜR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda bulunan yerleşim yerlerinde grup yollarını asfaltlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yayla turizmi açısından önemli uğrak noktalarından olan Çamlıyayla’da, karayolu sınırı Sarıkavak kavşağından başlayarak Giden, Bağçatağı ve Darıpınarı Mahallelerine kadar uzanan 9,5 kilometrelik grup yolunu, çift kat sathi asfalt ile kapladı. Zorlu arazi şartlarına rağmen son dönemde Çamlıyayla genelinde yol ıslah, sıcak asfalt yama ve sathi kaplama faaliyetlerini yoğun şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yıpranmış zemini nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaratan Sarıkavak, Giden, Bağçatağı ve Darıpınarı grup yolunu da güvenli geçiş yapılır hale getirdi. Söz konusu yol üzerinde önce zemin iyileştirme faaliyetini uygulayan ekipler, ardından çift kat sathi asfalt serim işlemini yerine getirdi. Sa­rı­ka­vak Ma­hal­le Muh­ta­rı Ah­met Ünal bu yo­lu tır­la­rın da kul­lan­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, “Yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan Sa­rı­ka­vak, Da­rı­pı­na­rı, Gi­den, Ya­la­mak, Bağ­ça­ta­ğı yol kav­şak­la­rın­da ara­ba­lar, çu­kur­dan do­la­yı gi­dip ge­le­mi­yor­du. Bu yol­la­rı­mız ya­pıl­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız baş­ta ol­mak üze­re, eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür ede­ri­z” de­di. Gi­den Ma­hal­le Muh­ta­rı Gök­han Şe­nol da grup yo­lun­da yıl­lar­dan bu ya­na as­falt ça­lış­ma­sı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, “Bu ça­lış­ma­dan mem­nu­ni­yet ve mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Ana grup yo­lu­muz­da araç­la­rın çok ge­çiş yap­tı­ğı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, yıl­lar­dır as­falt­la­ma­nın ya­pıl­ma­dı­ğı yol­la­rı­mız, Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’in kır­sal ma­hal­le­le­re ver­miş ol­du­ğu önem­le bir­lik­te ya­pıl­mak­ta­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Da­rı­pı­na­rı Ma­hal­le Muh­ta­rı Sü­ley­man Tan­rı­ver­di, “Da­ha ön­ce bu yol­la­rı­mız, çok uğ­raş­ma­mı­za ve hiz­met is­te­me­mi­ze rağ­men ya­pıl­ma­mış­tı. Ama Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri bu yol­la­rı yap­tı. Bu hiz­met­le­ri sun­du­ğu için ken­di­le­ri­ne çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bağ­ça­ta­ğı Ma­hal­le Muh­ta­rı Ve­dat Tan­rı­ver­di ise “Bi­zim kö­ye şim­di­ye ka­dar hiç­bir şey ya­pıl­ma­mış­tı. Va­hap Baş­ka­nı­mız ise, her ta­le­bi­mi­zi kar­şı­lı­yor. Te­şek­kür ede­ri­z” de­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)