ÇAMLIYAYLA İLÇE KAYMAKAMI  FATİH ADIGÜZEL’DEN, BAŞKAN TEPEBAĞLI’YA İADE-İ ZİYARET

abdullah - 23 Eylül 2022 Cuma

ÇAMLIYAYLA İLÇE KAYMAKAMI FATİH ADIGÜZEL’DEN, BAŞKAN TEPEBAĞLI’YA İADE-İ ZİYARET

TEPEBAĞLI-ADIGÜZEL

(ŞA­HİN TUR­GUT) Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Çam­lı­yay­la İl­çe Kay­ma­ka­mı ola­rak gö­re­ve baş­la­yan Fa­tih Adı­gü­zel, Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’ya ia­dei zi­ya­ret­te bu­lun­du. Sa­mi­mi or­tam­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te il­çe hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­lır­ken, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si­nin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da Kay­ma­kam Adı­gü­zel’i bil­gi­len­dir­di. Kay­ma­kam Adı­gü­zel, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Os­man Ya­sin’in de bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­te Çam­lı­yay­la’yı çok be­ğen­di­ği­ni be­lir­te­rek “Çam­lı­yay­la çok gü­zel bir il­çe. İn­şal­lah be­le­di­ye ve di­ğer ku­rum ve ku­ru­luş­lar ile be­ra­ber el ele ve­rip il­çe­mi­zi da­ha da ile­ri­le­re ta­şı­ya­ca­ğı­z” de­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı ise, na­zik zi­ya­re­tin­den ötü­rü Kay­ma­kam Fa­tih Adı­gü­zel’e te­şek­kür et­ti.