TARSUS DEVLET HASTANESİ  ‘YENİ BİNASI’NA TAŞINIYOR

abdullah - 23 Eylül 2022 Cuma

TARSUS DEVLET HASTANESİ ‘YENİ BİNASI’NA TAŞINIYOR

TARSUS DEVLET HASTANESİ

Tar­sus Dev­let Has­ta­ne­si­nin, ya­pı­mı ta­mam­la­nan ye­ni hiz­met bi­na­sı­na ta­şın­ma iş­lem­le­ri baş­la­dı. İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­nün açık­la­ma­sı­na gö­re, has­ta­ne­nin 2018'de ya­pı­mı­na baş­la­nan 600 ya­tak­lı ye­ni hiz­met bi­na­sı ta­mam­lan­dı. İl Sağ­lık Mü­dü­rü Em­rah Ce­viz, has­ta­ne­de 112 po­lik­li­nik oda­sı, 16 ame­li­yat­ha­ne ve 880 araç­lık oto­park ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ta­şın­ma sü­re­ci ta­mam­lan­dı­ğın­da Tar­sus'ta ya­şa­yan va­tan­daş­lar hak et­tik­le­ri ni­te­lik­li sağ­lık hiz­me­ti­ne ka­vu­şa­cak. Has­ta­ne­mi­zin ta­mam­lan­ma­sıy­la 544 olan ka­mu ya­tak ka­pa­si­te­si 600'e çık­tı. İh­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de ise 832 ya­ta­ğa ka­dar da ka­pa­si­te­yi art­tı­ra­bi­li­ri­z” de­di. Ce­viz, sağ­lık mer­ke­zi­nin he­kim kad­ro­su­nun da güç­le­ne­ce­ği­ni işa­ret ede­rek, "Güç­le­ne­cek kad­ro­muz, ye­ni hiz­met bi­na­mız ve hiz­met bi­rim­le­ri­miz­le Tar­sus hal­kı­mı­za ve Çu­ku­ro­va böl­ge­mi­ze da­ha iyi hiz­met ve­re­bi­le­cek ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.