TSO, SEÇİMLER ÖNCESİ SON MECLİSİ’Nİ YAPTI

abdullah - 23 Eylül 2022 Cuma

TSO, SEÇİMLER ÖNCESİ SON MECLİSİ’Nİ YAPTI

TSO'DA SEÇİM VAR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Ekim ayı­nın ilk haf­ta­sın­da ya­pı­la­cak olan se­çim­ler ön­ce­sin­de Mec­lis Üye­le­ri ile bir ara­ya gel­di. H. Ru­hi Ko­çak, Tar­sus TSO Mec­lis Baş­ka­nı Eyüp­han Eyü­boğ­lu baş­kan­lı­ğın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, dö­nem fa­ali­yet­le­ri, sek­tö­rel ko­nu­lar ve böl­ge­de ya­pı­mı de­vam eden me­ga pro­je­ler hak­kın­da Mec­lis Üye­le­ri­ne bil­gi ver­di. Mec­lis top­lan­tı­sı son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze kı­sa bir açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Ko­çak, 140 yıl­lık geç­mi­şi bu­lu­nan Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nda, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak gö­rev yap­mak­tan do­la­yı mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “He­pi­miz;  üye­le­ri­mi­ze, Tar­sus’umu­za ve ül­ke­mi­ze hiz­met et­mek için bu gö­rev­le­ri üst­len­dik. Fark­lı fi­kir­le­ri­miz, fark­lı du­ruş­la­rı­mız ol­sa da içi­miz­de Tar­sus sev­gi­si ile ye­ri gel­di­ğin­de işi­miz­den, ai­le­mi­ze ayı­ra­ca­ğı­mız va­kit­ten fe­ra­gat ede­rek Oda­mı­za duy­du­ğu­muz ai­di­yet duy­gu­su ile bu ça­tı al­tın­da top­lan­dık ve ça­lış­tı­k” de­di.