POLİS, VATANDAŞLARI ÇEŞİTLİ  KONULARDA BİLGİLENDİRDİ

abdullah - 23 Eylül 2022 Cuma

POLİS, VATANDAŞLARI ÇEŞİTLİ KONULARDA BİLGİLENDİRDİ

POLİSTEN BİLGİLENDİRME

Tar­sus’ta, il­çe­sin­de, po­lis ekip­le­rin­ce va­tan­daş­la­ra çe­şit­li ko­nu­lar­da bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı. İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik, Ai­le İçi ve Ka­dı­na Şid­det­le Mü­ca­de­le, Top­lum Des­tek­li Po­lis­lik, Tra­fik De­net­le­me ve Te­rör­le Mü­ca­de­le şu­be­le­ri ekip­le­ri, il­çe­de­ki bir alış­ve­riş mer­ke­zin­de va­tan­daş­lar­la gö­rüş­tü. Ekip­ler, uyuş­tu­ru­cu ve te­rör­le mü­ca­de­le, şid­de­tin ön­len­me­si, do­lan­dı­rı­cı­lık, asa­yiş ve tra­fik ku­ral­la­rı ko­nu­la­rın­da va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­di. Va­tan­daş­la­ra çe­şit­li uya­rı­la­rın yer al­dı­ğı bro­şür­ler de da­ğı­tıl­dı.                 (Ha­ber  Mer­ke­zi)