TARSUS BELEDİYESİ TARIMDA ÜRETİYOR,  ÇİFTÇİLERİMİZ VE KENTİMİZ KAZANIYOR..

abdullah - 22 Eylül 2022 Perşembe

TARSUS BELEDİYESİ TARIMDA ÜRETİYOR, ÇİFTÇİLERİMİZ VE KENTİMİZ KAZANIYOR..

TARSUS BELEDİYESİ TARIMDA ÜRETİYOR

(TAR­SUS BLD.) Tar­sus Be­le­di­ye­si çift­çi­ye ve üre­ti­ci­ye des­tek ol­mak ama­cıy­la be­le­di­ye­ye ait ara­zi­ler­de üre­tim yap­ma­nın ya­nı sı­ra be­le­di­ye te­sis­le­ri için­de bu­lu­nan fi­dan­lık ala­nın­da da üre­tim yap­ma­ya de­vam edi­yor. Alan­da; tıb­bi aro­ma­tik bit­ki­ler, de­ne­me alan­la­rı, se­ra­lar, bit­ki ana­liz la­bo­ra­tu­va­rı,  fi­de ye­tiş­tir­me sa­ha­la­rı ve mo­del üre­tim alan­la­rı bu­lu­nu­yor.  Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu ta­rı­mın ge­liş­me­si, or­ga­nik ta­rı­mın de­vam­lı­lı­ğı­nın sağ­lan­ma­sı ve ge­le­cek ne­sil­le­re sağ­lık­la ak­ta­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar ara­lık­sız sü­rü­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü, Çu­ku­ro­va Böl­ge­si’nin önem­li ge­çim kay­na­ğı olan ta­rı­mın ge­liş­me­si, çift­çi­ye, üre­ti­ci­ye des­tek olun­ma­sı, ata ve yer­li to­hu­mun yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la be­le­di­ye­ye ait fi­dan­lık ala­nın­da ve be­le­di­ye ara­zi­le­rin­de üre­tim iş­lem­le­ri­ne de­vam edi­yor. Ta­rım­sal ge­li­şim ve ça­lış­ma­la­rın çok önem­li ol­du­ğu Çu­ku­ro­va Böl­ge­si’nde, va­tan­daş­la­ra des­tek ver­mek ve on­la­rın ge­çim kay­na­ğı olan ürün­le­ri ge­liş­tir­mek için bir di­zi ça­lış­ma ya­pan Tar­sus Be­le­di­ye­si, fi­dan­lık içe­ri­sin­de tıb­bi aro­ma­tik bit­ki­ler ye­tiş­ti­ri­yor. Bi­be­ri­ye, la­van­tin, la­van­ta, def­ne, ke­kik, mer­can köşk, ada­ça­yı, me­li­sa ve tü­rev­le­ri­nin ye­tiş­ti­ği alan­da ço­ğalt­ma ve üre­tim iş­lem­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bu ve­si­le ile bit­ki­ler ço­ğal­tı­la­rak üre­ti­ci­le­re ulaş­tı­rı­lı­yor. Fi­dan­lık­ta bu­lu­nan de­ne­me alan­la­rın­da çe­şit­li ürün­ler ye­tiş­ti­ri­le­rek böl­ge­ye uyum­lu­lu­ğu test edi­li­yor ve çift­çi­le­re ge­rek­li bil­gi­len­dir­me­ler ya­pı­la­rak ürü­nün ço­ğal­tıl­ma­sı sağ­la­nı­yor. Se­ra­lar­da ise fi­de ola­rak, kar­na­ba­har, la­ha­na ve ma­rul ye­tiş­ti­ri­li­yor.  Kat­ma de­ğe­ri yük­sek olan tıb­bı aro­ma­tik bit­ki­le­rin Tar­sus ge­ne­lin­de üre­tim ve ço­ğal­tı­mı­nı sağ­la­mak ama­cı ile çift­çi­le­re yö­ne­lik pro­je­le­ri­ne de de­vam eden Tar­sus Be­le­di­ye­si, üre­ti­me teş­vik ama­cıy­la ara­zi­ler ve fi­dan­lık böl­ge­sin­de ço­ğal­tı­lan fi­de ve fi­dan­la­rın da­ğı­tım­la­rı­nı üc­ret­siz sür­dü­rü­yor. Fi­dan ola­rak alan­lar­da ce­viz, ba­dem, ki­vi, hur­ma, ke­çi­boy­nu­zu, zey­tin ve in­cir ye­tiş­ti­ri­lir­ken, si­laj­lık mı­sır eki­mi, buğ­day, ar­pa ekim­le­ri, Tar­sus üzü­mü ve zey­tin de çe­şit­ler ara­sın­da bu­lu­nu­yor. Çift­çi­le­rin gün­cel ta­rım­sal ge­liş­me­ler­den ha­ber­dar ol­ma­sı­nı sağ­la­mak ve mo­dern tek­no­lo­ji­le­rin kul­la­nıl­ma­sı­nı art­tır­mak için özel­lik­le kır­sal böl­ge­le­re gi­di­le­rek Tar­sus Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan çift­çi­le­re bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Tar­sus çift­çi­si­ne al­ter­na­tif ürün­ler sun­mak içi ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Tar­sus Be­le­di­ye­si, Tro­pi­kal ik­lim ku­şa­ğı­na uy­gun eg­zo­tik bir mey­ve olan pi­ta­ya­nın (Ej­der mey­ve­si) Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de be­le­di­ye fi­dan­lı­ğın­da eki­mi­ni ger­çek­leş­tir­miş­ti. Bu kap­sam­da olum­lu so­nuç alı­nan Ej­der mey­ve­si­nin al­ter­na­tif ta­rım ürü­nü ola­rak böl­ge­de ço­ğal­tıl­ma­sı­nı he­def­le­yen Tar­sus Be­le­di­ye­si çift­çi­le­re fi­dan des­te­ği sağ­la­yıp pi­ta­ya ekim­le­ri­ni da­ha da art­tır­ma­yı amaç­lı­yor. Çe­şit­li al­ter­na­tif ürün­le­ri de de­ne­me alan­la­rı­na eken Tar­sus Be­le­di­ye­si bu ve­si­le ile ürün­le­rin böl­ge­de ço­ğal­tı­lıp çift­çi­le­re ek ge­lir sağ­la­ma­yı he­def­li­yor. Bi­linç­li ta­rım uy­gu­la­ma­la­rı­na da has­sa­si­yet gös­te­ren Tar­sus Be­le­di­ye­si, üre­ti­ci­le­rin yü­zü­nü gül­dür­mek, yük­sek ve­rim­ler ve üs­tün ka­li­te­li ürün­ler al­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la be­le­di­ye te­sis­le­ri için­de bu­lu­nan bit­ki ana­liz la­bo­ra­tu­va­rı ile des­tek­le­ri­ne de­vam edi­yor. Uz­man zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri, top­rak ana­li­zi ya­pı­la­cak ara­zi­den GPS ko­num ka­yıt­la­rıy­la top­rak nu­mu­ne­si ala­rak ak­re­di­tas­yo­na sa­hip la­bo­ra­tu­var­da ana­li­zi­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor.  La­bo­ra­tu­var­da or­ta­ya çı­kan top­rak ana­liz so­nuç­la­rı­na gö­re uz­man zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri, se­ra­da mo­del uy­gu­la­ma­la­rı ya­pa­rak top­rak ör­nek­le­ri­ne gö­re özel bit­ki bes­le­me prog­ram­la­rı ha­zır­lı­yor. Bu ve­si­le ile üre­ti­ci­ye üc­ret­siz da­nış­man­lık hiz­me­ti su­nu­lu­yor.