TARSUS SU PARK 2022  YAZ SEZONU SONA ERDİ

abdullah - 22 Eylül 2022 Perşembe

TARSUS SU PARK 2022 YAZ SEZONU SONA ERDİ

TARSUS SU PARK

(TAR­SUS BLD.) Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­lan ve 7'den 70'e tüm va­tan­daş­la­rın ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği Tar­sus Su Park, 3 ay­lık olan 2022 yaz se­zo­nun­da Tar­sus­lu­lar ta­ra­fın­dan yo­ğun ta­lep gör­dü. Yüz­me kurs­la­rı­nın da yer al­dı­ğı su park­ta bin­ler­ce va­tan­daş uz­man eğit­men­ler­ce hij­ye­nik ko­şul­lar­da yüz­me eği­ti­mi al­dı.   Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan sı­cak yaz gün­le­rin­de va­tan­daş­la­ra se­rin­le­me im­ka­nı su­nan, hij­ye­nik ko­şul­lar­da yüz­me kurs­la­rı­na ev sa­hip­li­ği ya­pan Tar­sus Su Park’ın 2022 yaz se­zo­nu, va­tan­daş­la­rın yo­ğun ka­tı­lı­mı ile so­na er­di. 3 Ay­lık yaz se­zo­nun­da bin­ler­ce va­tan­da­şın fay­da­lan­dı­ğı su park, hij­ye­nik ve uy­gun fi­yat­lı ol­ma­sı se­be­bi ile Tar­sus­lu­lar ta­ra­fın­dan il­gi gör­dü. Sos­yal­leş­me im­kâ­nı su­nan Tar­sus Su Park, va­tan­daş­la­rın yaz mev­si­min­de uğ­rak ye­ri ol­du. 7’den 70’e her va­tan­da­şa açık olan yüz­me kurs­la­rın­da Tar­sus­lu­lar yüz­me öğ­re­nir­ken, ay­nı za­man­da va­kit ge­çir­me ve spor yap­ma im­ka­nı bul­du. Dü­zen­li ara­lık­lar­la Tar­sus Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler ve ba­kan­lık gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ana­liz edi­len ha­vuz su­la­rı da ge­rek­li hij­yen test­le­rin­den tam not ala­rak, ai­le­le­rin en bü­yük so­ru­nu olan sağ­lık­sız ha­vuz su­la­rı­na kar­şı ter­cih edil­di. Yaz bo­yu sık sık su Park’ı ter­cih et­ti­ği­ni be­lir­ten kur­si­yer, “O­kul­la­rın ta­til ol­ma­sı ile bir­lik­te Su Park’ta yüz­me kur­su­na baş­la­dım. Su kor­ku­mu yen­dim ve ho­ca­la­rı­mız­dan eği­tim al­dım. Ar­ka­daş­la­rım­la sık sık fay­da­lan­dı­ğı­mız Tar­sus Su Park için Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür ede­riz.’’ di­ye ko­nuş­tu. Su Par­kı’nda va­kit ge­çir­mek­ten mem­nun ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren bir va­tan­daş, “Su Park kü­çük ço­cuk­la­rım­la bir­lik­te ter­cih et­ti­ği­miz bir yer ol­du. Su­la­rı­nın hij­ye­nik ol­ma­sı ve uy­gun fi­yat­lı ol­ma­sı ter­cih et­me­mi­ze se­bep ol­du. Tar­sus’ta gü­ven­li bir alan­da sos­yal­le­şe­bil­mek biz­ler ve ço­cuk­la­rı­mız için çok önem­li. Bu hiz­met için be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz.’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tar­sus Su Park 2023 yaz se­zo­nun­da mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­ma de­vam ede­cek.