üRETEN KADIN KAZANAN KADIN

abdullah - 22 Eylül 2022 Perşembe

üRETEN KADIN KAZANAN KADIN

ÜRETEN KADINLARIMIZ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, boş za­man­la­rı­nı üre­te­rek de­ğer­len­di­ren ka­dın­la­rın emek­le­ri­ni ka­zan­ca dö­nüş­tür­me­ye de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de kent ge­ne­lin­de yü­rü­tü­len üre­ti­ci ka­dın stant­la­rı pro­je­si, bir kez da­ha Tar­sus Kül­tür Park’a ta­şın­dı. Tar­sus Kül­tür Park’ta 2 gün bo­yun­ca açık ka­lan 28 stant­ta 52 ka­dın ürün­le­ri­ni sat­ma im­ka­nı bu­lur­ken, 1718 Ekim’de de yi­ne ay­nı nok­ta­da stant ku­ru­la­cak. Çu­ku­ro­va böl­ge­si­ne has lez­zet­ler ara­sın­da yer alan ko­ku­lu çö­rek­ten bi­ber­li ek­me­ğe, yi­ne yö­re­ye öz­gü iğ­ne oya­sı iş­le­me­li tül­bent­ler­den yün iş­le­me­le­re ka­dar on­lar­ca çe­şit ürü­nün ko­lay­lık­la bu­lu­na­bil­di­ği Bü­yük­şe­hir Üre­ti­ci Ka­dın Stant­la­rı, bu ürün­le­rin ye­ni ne­sil­ler ta­ra­fın­dan da ta­nın­ma­sı­na im­kan ve­ri­yor. Ev eko­no­mi­le­ri­ne des­tek ol­mak, du­ra­ğan ya­şam­la­rı­nı ha­re­ket­len­di­re­rek ye­ni bir çev­re ka­zan­mak ve bin bir emek­le üret­tik­le­ri ürün­le­ri­ni ka­zan­ca dö­nüş­tür­mek için ça­ba har­ca­yan ka­dın­la­ra umut ışı­ğı olan üre­ti­ci ka­dın stant­la­rı pro­je­si, ka­tı­lım­cı her ka­dın için ay­rı bir an­lam ifa­de edi­yor. “E­vi­me kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ru­m” 3 ço­cuk an­ne­si Za­hi­de Öbek, ev­de üret­ti­ği el işi ürün­le­ri stant­lar­da sat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir’e bu im­ka­nı ver­di­ği için te­şek­kür edi­yo­rum. Evi­miz­de üre­tip, bu ürün­le­ri sa­tı­yor, evi­me kat­kı­da bu­lu­nu­yo­rum. Çok te­şek­kür edi­yo­rum. Mer­sin’e gi­di­yo­ruz, açık ha­va­da, park­lar­da sa­tış ya­pı­yo­ru­z” de­di. 3 ço­cuk ve 6 to­run sa­hi­bi üre­ti­ci ka­dın El işi iğ­ne oya­lı tül­bent­ler baş­ta ol­mak üze­re, da­ha bir­çok ürü­nü üre­te­rek stant­lar­da sa­tan bir baş­ka ka­dın Zül­bi­ye Gü­ler’de, “3 ço­cuk an­ne­si­yim. Ço­cuk­la­rım ev­len­di ve 6 to­ru­num var. Üret­me­yi se­ven bi­ri­yim. Ev­de üre­ti­yo­rum; hem ken­di harç­lı­ğı­mı çı­kar­tı­yo­rum, hem de ar­ka­daş­lar­la va­kit ge­çi­ri­yo­rum. Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e, bi­ze bu im­ka­nı ver­di­ği için çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.