Ankara Tarsuslular Derneği, DK Köksallar Otobüs Firması ile Bilet İndirim Anlaşması yaptı

abdullah - 22 Eylül 2022 Perşembe

Ankara Tarsuslular Derneği, DK Köksallar Otobüs Firması ile Bilet İndirim Anlaşması yaptı

BİLET FİYATINDA İNDİRİM

TA­DER Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri ve Ai­le­le­ri­ne des­tek ver­me­ye de­vam edi­yor. TA­DER, DK Kök­sal­lar Tu­rizm Oto­büs Fir­ma­sı ile özel in­di­rim pro­to­ko­lü im­za­la­dı. İm­za­la­nan pro­to­kol ge­re­ği TA­DER üye­le­ri­nin, Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin ve bir­lik­te se­ya­hat ede­cek olan bi­rin­ci de­re­ce ya­kın­la­rı­nın Bi­let üc­ret­le­rin­den %20 in­di­rim­li fay­da­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­dı.Ay­rı­ca, öğ­ren­ci­le­ri­miz­le il­gi­li ola­rak ai­le­le­rin gön­der­mek is­te­di­ği okul ev­rak­la­rı ile öğ­ren­ci­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı içe­ren bir ko­li ile sı­nır­lı kar­go­lar­dan üc­ret alın­ma­ya­cak. Ya­pı­lan an­laş­ma­ya gö­re, bu hiz­met­ler­den DK KÖK­SAL­LAR Tu­rizm Oto­büs Fir­ma­sı­nın TAR­SUS’ tan se­fer yap­tı­ğı AN­KA­RA, İS­TAN­BUL, NİĞ­DE, ES­Kİ­ŞE­HİR, BUR­SA, BA­LI­KE­SİR, BAN­DIR­MA ve Bİ­GA yön­le­ri­ne gi­de­cek ve bu il ve il­çe­ler­den tek­rar     TAR­SUS’ a ge­le­cek olan üye­ler, öğ­ren­ci­ler ve ya­kın­la­rı fay­da­la­na­cak­tır. TA­DER Ge­nel Baş­ka­nı Se­mih Öz­su ile DK Kök­sal­lar Oto­büs Fir­ma yet­ki­li­le­ri Ha­kan Şen­yurt ve Me­sut Şen­yurt ara­sın­da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da an­laş­ma ger­çek­leş­ti. TA­DER Baş­ka­nı Se­mih Öz­su, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Ha­kan Dül­kar, M. Ali Özı­şık ile bir­lik­te fir­ma yet­ki­li­si Me­sut Şen­yurt’ la bir ara­ya ge­le­rek in­di­rim ko­nu­sun­da­ki pro­to­ko­lü im­za­la­dı.Baş­kan Se­mih Öz­su; “Ö­zel­lik­le öğ­ren­ci­le­ri­miz, ya­kın­la­rı ve üye­le­ri­mi­ze se­ya­hat­le­rin­de kat­kı sağ­la­mak için yap­tı­ğı­mız bu an­laş­ma için fir­ma yet­ki­li­le­ri­ne te­şek­kür­le­ri­mi­zi ile­ti­yor, ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz. Her za­man öğ­ren­ci­le­ri­miz ve Tar­sus­lu hem­şeh­ri­le­ri­miz için dur­ma­dan ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz’ de­di.                                                                                                             Fir­ma yet­ki­li­si Me­sut Şen­türk ise TA­DER ile an­laş­ma im­za­la­mak­tan, Tar­sus­lu­la­ra hiz­met et­mek­ten ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze des­tek ol­mak­tan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.(TA­DER)