36.ULUSLARARASI MERSİN  BRİÇ FESTİVALİ SONA ERDİ

abdullah - 22 Eylül 2022 Perşembe

36.ULUSLARARASI MERSİN BRİÇ FESTİVALİ SONA ERDİ

BRİÇ FESTİVALİ BİTTİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Mer­sin Briç Spor Ku­lü­bü’nün iş­bir­li­ğin­de dü­zen­le­nen ‘36. Ulus­la­ra­ra­sı Mer­sin Briç Fes­ti­va­li’ so­na er­di ve de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri tak­dim edil­di. 14 Ey­lül’de baş­la­yan ve 18 Ey­lül’de so­na eren ‘36. Ulus­la­ra­ra­sı Mer­sin Briç Fes­ti­va­li’, Ye­ni­şe­hir Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi’nde 5 ay­rı ya­rış­ma şek­lin­de ger­çek­leş­ti. Fes­ti­va­le yurt içi ve yurt dı­şın­dan 240 spor­cu ka­tı­lım sağ­la­dı. ‘36. Ulus­la­ra­ra­sı Mer­sin Briç Fes­ti­va­li’ ödül tö­re­ni­ne, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz ve Mer­sin Briç Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Dok­tor İb­ra­him Et­hem Ke­rem ile çok sa­yı­da briç­se­ver ka­tıl­dı. Tür­ki­ye'de en uzun so­luk­lu or­ga­ni­zas­yon­lar­dan bi­ri­si olan ve ül­ke­nin en iyi briç oyun­cu­la­rı­nın da iş­ti­rak et­ti­ği ‘36. Ulus­la­ra­ra­sı Mer­sin Briç Fes­ti­va­li’ için İs­tan­bul’dan ge­len Meh­met Rem­zi Şa­kir­ler ve Okan Öz­can açık iki­li ka­te­go­ri­sin­de bi­rin­ci olur­ken, yi­ne ay­nı ka­te­go­ri­de Yu­suf Soh­to­rik ve Ke­nan Öz­kurt çif­ti ikin­ci, So­ner Çu­buk­çu ve İl­ker Çu­buk­çu çif­ti ise üçün­cü ol­du. Genç ka­te­go­ri­sin­de Me­te­can Ka­lay­cı ve Oğuz­han Ka­dı­oğ­lu bi­rin­ci olur­ken, ka­dın ka­te­go­ri­sin­de Di­lek Ya­vaş ve Ha­ti­ce Öz­gür bi­rin­ci ol­du. Sen­yör ka­te­go­ri­sin­de Mus­ta­fa Kol ve İs­ma­il Sel­man Ahı­pa­şa­oğ­lu, ka­rı­şık ka­te­go­ri­sin­de ise Ar­zu Sön­mez ve Hü­se­yin Ce­sur bi­rin­ci ol­du. Tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, “Ön­ce­lik­le tüm ko­nuk­la­rı­mı­za, Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’in sev­gi ve se­lam­la­rı­nı ilet­mek is­ti­yo­rum. Briç­te önem­li tur­nu­va­lar­dan bi­ri­si olan ve bu yıl 36.’sı dü­zen­le­nen ‘U­lus­la­ra­ra­sı Mer­sin Briç Tur­nu­va­sı’na ka­tı­lan tüm spor­cu­la­rı kut­lar­ken, önü­müz­de­ki yıl ay­nı et­kin­lik­te tek­rar bir ara­da ol­ma­yı ümit edi­yo­ru­m” de­di. Tö­ren­de son ola­rak de­re­ce­ye gi­ren­ler ödül­le­ri­ni, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz ve Mer­sin Briç Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Dok­tor İb­ra­him Et­hem Ke­rem’in elin­den al­dı.