MERSİNLİLER YEŞİLİN İÇİNDE HEM TEMİZ  HAVA ALDI HEM DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRDÜ

abdullah - 22 Eylül 2022 Perşembe

MERSİNLİLER YEŞİLİN İÇİNDE HEM TEMİZ HAVA ALDI HEM DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRDÜ

doğal güzelliklerimiz

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de ge­le­nek­sel ha­le ge­ti­ri­len “Do­ğa Bi­zi Ça­ğı­rı­yo­r” et­kin­lik­le­ri ile va­tan­daş­lar do­ğa ile iç içe bir gün ge­çi­ri­yor. Av­ru­pa Ha­re­ket­li­lik Haf­ta­sı kap­sa­mın­da To­ros­lar il­çe­si Kay­rak­keş­lik Ef­renk Va­di­si’nde dü­zen­le­nen yü­rü­yüş et­kin­li­ği ile ka­tı­lım­cı­la­rı do­ğa­nın için­de te­miz ha­va­da hem yü­rü­yüş yap­tı hem de sos­yal­leş­ti. Do­ğa, Mer­sin­li­le­re ku­cak açı­yor “Do­ğa Bi­zi Ça­ğı­rı­yo­r” et­kin­lik­le­ri ile do­ğa­se­ver­ler her de­fa­sın­da ye­ni bir ro­ta ile fark­lı bir do­ğal gü­zel­li­ğin keş­fi­ne çı­kı­yor. Üc­ret­siz ola­rak dü­zen­le­nen et­kin­lik­ler ön­ce­sin­de ka­yıt yap­tı­ra­rak baş­vu­ran va­tan­daş­lar için,  Tar­sus Kül­tür Mer­ke­zi’nin önün­den ve Mer­sin Fo­rum AVM Bağ­lan­tı Köp­rü­sü al­tın­dan ser­vis kal­dı­rıl­dı.   Ye­şi­lin için­de­ki bir ro­ta da Kay­rak­keş­lik Ef­renk Va­di­si ol­du. Sa­bah 08.30 ile 16.00 sa­at­le­ri ara­sın­da de­vam eden et­kin­li­ğe Tar­sus ve Mer­sin’den yak­la­şık 100 do­ğa­se­ver ka­tıl­dı. Her yaş­tan Mer­sin­li’nin ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı et­kin­lik­ler, Mer­sin’in ta­ri­hi ve do­ğal gü­zel­lik­le­ri­nin sak­lı ol­du­ğu fark­lı ro­ta­lar­la de­vam ede­cek.