BAŞKAN SEÇER, ‘GAZİLER  GÜNÜ’ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN  PROGRAMLARA KATILDI

abdullah - 21 Eylül 2022 Çarşamba

BAŞKAN SEÇER, ‘GAZİLER GÜNÜ’ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMLARA KATILDI

GAZİLER GÜNÜ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, ‘19 Ey­lül Ga­zi­ler Gü­nü’ do­la­yı­sıy­la Mer­sin Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le­re ka­tıl­dı. Baş­kan Se­çer kent pro­to­ko­lü ile bir­lik­te, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda­ki çe­lenk sun­ma tö­re­ni­nin ar­dın­dan der­nek zi­ya­ret­le­ri yap­tı ve son ola­rak da öğ­le ye­me­ğin­de ga­zi­ler­le bu­luş­tu. Tö­ren­ler Ata­türk Anı­tı’na çe­lenk sun­ma ile baş­la­dı Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen tö­re­ne; Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, Ak­de­niz Böl­ge ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Fu­at Ge­dik, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, pro­to­kol üye­le­ri, ga­zi­ler ve şe­hit ai­le­le­ri ka­tıl­dı. Tö­ren­de; Mer­sin Va­li­li­ği, Ak­de­niz Böl­ge ve Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Mer­sin Şu­be­si ta­ra­fın­dan Ata­türk Anı­tı’na çe­lenk su­nul­du. Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın ar­dın­dan, Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Mer­sin Şu­be­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ke­mal Gül­be­yaz ta­ra­fın­dan, gü­nün an­lam ve öne­mi­ne iliş­kin ko­nuş­ma ya­pıl­dı. Tö­ren, bir öğ­ren­ci­nin şi­ir oku­ma­sı ile so­na er­di. Der­nek zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di Pro­to­kol üye­le­ri da­ha son­ra Tür­ki­ye Harp Ma­lu­lü Ga­zi­ler Şe­hit Dul ve Ye­tim­le­ri Der­ne­ği Mer­sin Şu­be­si’ni zi­ya­ret ede­rek, Der­nek Baş­ka­nı Fa­tih Tun­cer ve der­nek üye­le­ri ile bir ara­ya gel­di­ler. Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Mer­sin Şu­be Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Emek­li Ast­su­bay­lar Der­ne­ği Mer­sin İl Baş­kan­lı­ğı’nı zi­ya­ret ede­rek; Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Mer­sin Şu­be­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ke­mal Gül­be­yaz ve Tür­ki­ye Emek­li Ast­su­bay­lar Der­ne­ği Mer­sin İl Baş­ka­nı Ha­lil Kur ile bir ara­ya ge­len pro­to­kol üye­le­ri, bu­ra­da dü­zen­le­nen tö­ren­de ga­zi­ler­le bu­luş­tu­lar. Kent pro­to­ko­lü, öğ­le ye­me­ğin­de ga­zi­ler­le bu­luş­tu Prog­ram, Mer­sin Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan Ga­zi­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen ye­mek­le de­vam et­ti.  Ye­me­ğe; Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van ve eşi Yıl­dız Peh­li­van, Ak­de­niz Böl­ge ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Fu­at Ge­dik ve eşi Oya Ge­dik, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve eşi Me­ral Se­çer, pro­to­kol üye­le­ri, ga­zi­ler ve ai­le­le­ri ile şe­hit ai­le­le­ri ka­tıl­dı. Kur’anı Ke­rim ti­la­ve­ti ile baş­la­yan ye­mek­te, Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van bir ko­nuş­ma yap­tı. Ye­me­ğin ar­dın­dan Mer­sin İl Müf­tü­sü Ay­dın Yığ­man ta­ra­fın­dan oku­nan du­a ile ye­mek prog­ra­mı so­na er­di.