BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN: “PROJELERİMİZ İLE ŞEHRİMİZİN  ‘ÇEHRESİ’Nİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

abdullah - 21 Eylül 2022 Çarşamba

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN: “PROJELERİMİZ İLE ŞEHRİMİZİN ‘ÇEHRESİ’Nİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

TARSUS'UN ÇEHRESİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ta­mam­la­nan ve de­vam eden pro­je­le­rin ta­mam­lan­ma­sıy­la ken­tin çeh­re­si­nin de­ği­şe­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile yap­tı­ğı mi­ni soh­bet sı­ra­sın­da Tar­sus’un İL ol­ma ko­nu­su baş­ta ol­mak üze­re 75. Yıl Kül­tür Mer­ke­zi­nin son du­ru­mu Tar­sus’u iki­ye bö­len tren yo­lu­nun yer al­tı­na alın­ma­sı ko­nu­la­rıy­la il­gi­li sa­mi­mi açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. 10 bin yıl ön­ce­si­ne da­ya­nan ta­ri­hi ve 400 bi­ne yak­la­şan nü­fu­su ile bir­çok İl’den bü­yük olan Tar­sus’un İL ol­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, 'İl'le de Tar­sus' pro­je­si­nin ta­nı­tı­mı son­ra­sın­da baş­la­tı­lan im­za kam­pan­ya­sı­na va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği­ni, an­cak si­ya­si­ler­den İL ol­ma ko­nu­su ile il­gi­li her han­gi bir açık­la­ma gel­me­me­si­ni ma­ni­dar bul­du­ğu­nu ifa­de et­ti. An­ka­ra lo­bi­sin­de Tar­sus’un hak­la­rı­nın ye­te­rin­ce sa­vu­nul­ma­dı­ğı­nı, Mer­sin lo­bi­si­nin ise ken­tin İL ol­ma­ma­sı için sı­kın­tı­lar ya­rat­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Ha­luk Boz­do­ğan, müs­ta­kil il­çe­ler sı­ra­la­ma­sın­da bi­rin­ci sı­ra­da bu­lu­nan Tar­sus’un İL ol­ma­sı için baş­la­tı­lan im­za kam­pan­ya­sı­na her­ke­sin des­tek ver­me­si­ni is­te­di. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­dan dev­ri­ni al­dık­la­rı 75. Yıl Kül­tür Mer­ke­zi’nde ta­di­lat ça­lış­ma­la­rı­nın ya­kın­da baş­la­ya­ca­ğı­nın müj­de­si­ni de ve­ren Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus’un uzun yıl­lar sos­yal, kül­tü­rel ve sa­nat­sal fa­ali­yet­le­ri ev sa­hip­li­ği yap­mış bu atıl bi­na­yı ye­ni­den aya­ğa kal­dı­ra­cak­la­rı­nı, ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan da Kül­tür Mer­ke­zi’nin hal­kın kul­la­nı­mı­na açı­la­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di. Gö­re­ve gel­di­ği ilk gün­den bu ya­na Tar­sus’u iki­ye bö­len tren yo­lu­nun yer al­tı­na alın­ma­sı ile il­gi­li ver­di­ği mü­ca­de­le­nin so­nuç ver­me­sin­den do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, 2,7 ki­lo­met­re­lik tren yo­lu pro­je­si­nin al­ta alın­ma­sı son­ra­sın­da Tar­sus ve Tar­sus­lu­la­rın ya­şam alan­la­rı­nın ra­hat­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Tar­sus Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Ey­lül ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sın­da ya­şa­nan olay­la­rın sos­yal med­ya he­sap­la­rın­da faz­la­ca gün­de­me gel­me­sin­den do­la­yı ra­hat­sız ol­du­ğu­nu da be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Be­le­di­ye­si­ne ait ba­zı ar­sa­la­rın kat kar­şı­lı­ğın­da sa­tı­şı­na ba­zı CHP Mec­lis Üye­le­ri ile bir­lik­te Cum­hur İt­ti­fa­kı Mec­lis Üye­le­ri­nin red yö­nün­de oy kul­la­nıl­ma­sı­na da an­lam ve­re­me­di­ği­ni ifa­de et­ti. Soh­bet ha­va­sın­da ge­çen zi­ya­ret sı­ra­sın­da Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len pro­je­ler­le il­gi­li de bil­gi­ler ver­di. Pro­je­le­rin bir­ço­ğu­nu ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni ve ha­len de­vam eden pro­je­le­rin de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, önü­müz­de­ki ya­kın bir sü­reç­te bu pro­je­le­rin açı­lış­la­rı­nı bi­rer bi­rer ya­pa­rak hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­na­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.