H. RUHİ KOÇAK, YENİDEN ADAY

abdullah - 21 Eylül 2022 Çarşamba

H. RUHİ KOÇAK, YENİDEN ADAY

TARSUS TSO SEÇİM

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın (TSO) 3 Ekim Pa­zar­te­si gü­nü ya­pı­la­cak olan Oda se­çim­le­rin­de bir dö­nem da­ha yet­ki is­te­yen Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, “E­ki­bi­mi­ze, ken­di tec­rü­be­le­ri­mi­ze, pro­je­le­ri­mi­ze, is­ti­şa­re kül­tü­rü­nün ba­şa­rı­sı­na ina­nı­yo­ruz. Tar­sus ka­zan­sın is­ti­yo­ru­z” de­di. TSO Baş­ka­nı Ko­çak, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile yap­tı­ğı soh­bet­te, Ye­ni­den gö­re­ve ta­lip ol­ma­la­rı­nın ba­şın­da vü­cut bu­lan Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin açı­lı­şı yap­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Bi­li­yor­su­nuz bi­zim gö­rev sü­re­le­ri­miz 4 yıl. Ce­na­bı Al­lah kıs­met eder­se be­nim bu 3. dö­ne­mim ola­cak. Bu dö­nem­de de de­vam et­me ga­ye­mi­zin ama­cı 56 yıl­lık eme­ği­mi­zin so­nu­cu olan ve baş­ta Sa­na­yi Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re Mer­sin Va­li­li­ği­miz, Mer­sin Bü­yük­şe­hir ve Tar­sus Be­le­di­ye­le­ri­miz, Oda­mız ve Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­mız da­hil ol­mak üze­re Tar­sus Sa­na­yi Böl­ge­si­nin ar­tık vü­cut bul­muş ol­ma­sı. Siz­le­rin de ya­kın­dan bil­di­ği üze­re Tar­sus TSO Baş­ka­nı ola­rak Tar­sus OSB’de de Baş­kan­ve­kil­li­ği­ni yü­rü­tü­yo­rum. 2016-2017 yı­lın­da ko­nu­şu­lup ar­tık ya­vaş ya­vaş yap­ma ka­ra­rı al­dı­ğı­mız bir ese­ri, bü­yük zor­luk­la­ra ve bü­yük im­kân­sız­lık­la­ra rağ­men bu­gün ar­tık vü­cut bul­du­ğu­nu hep bir­lik­te gö­rü­yo­ru­z” de­di. ‘4 ta­ne fab­ri­ka­mız ka­pan­dı’ di­ye Tar­sus’ta ka­ra­lar bağ­la­mak ye­ri­ne bu­nun 20-30 ka­tı­nı hat­ta 50 ka­tı­nı Tar­sus’a ka­zan­dır­ma­nın hak­lı gu­ru­ru ya­şa­dık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Ko­çak “Bu­gün gel­di­ği­miz nok­ta­da 156 ta­ne ya­tı­rım­cı ve 250 ta­ne de ye­ni yer olur­sa ya­tı­rı­ma ge­le­cek ya­tı­rım­cı­mız var. Bu­ra­da iş­le­yen bir sü­reç var. Bu sü­re­cin de ic­ra ola­rak ku­rum­la­rı­mı­zı tem­si­len ben yü­rü­tü­yo­rum. Bir ata­sö­züy­le an­lat­mak ge­re­kir­se ‘De­re ge­çer­ken at de­ğiş­tir­mek’ ye­ri­ne bu pro­je­yi son­lan­dı­ra­cak bu dö­ne­mi üye­le­ri­miz­den ta­lep edi­yo­ruz. Şu an­da gö­rü­len tab­lo­da da bi­zim yap­tı­ğı­mız işin ne ka­dar doğ­ru ol­du­ğu­nu gös­te­re­cek şe­kil­de de des­tek bu­lu­yo­ruz. Ben so­nuç­ta yi­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Bu bir se­çim, de­mok­ra­tik bir sü­reç. Üye­le­ri­miz uy­gun gö­rür­se bu dö­nem­de de ar­tık Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­mi­zin açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğız. As­lın­da şu an­da açıl­dı. Ba­zı te­sis­ler ça­lı­şı­yor. Ama biz bu­nu açıl­ma ola­rak ka­bul et­mi­yo­ruz, şu an­da in­şa­atı sü­ren 30 adet fab­ri­ka­yı da dü­ze çı­ka­ra­ca­ğız en kı­sa za­man­da. Bu­nun ha­zır­lık­la­rıy­la da son de­re­ce meş­gu­lüz. Biz­le­rin Gö­re­ve ta­lip ol­ma­sı­nın se­be­bi bu­du­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.