BAŞKAN TEPEBAĞLI, KAYSERİ’DE BAHÇELİ'NİN MİTİNGİNE KATILDI

abdullah - 21 Eylül 2022 Çarşamba

BAŞKAN TEPEBAĞLI, KAYSERİ’DE BAHÇELİ'NİN MİTİNGİNE KATILDI

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı,Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Dr. Dev­let Bah­çe­li'nin Kay­se­ri'de dü­zen­le­di­ği mi­tin­ge ka­tıl­dı. MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç ve yö­ne­tim ku­ru­lu ve Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri ile bir­lik­te ‘A­day Bel­li, Ka­rar Net’ mi­tin­gi­ne ka­tı­lan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı “Cum­hur İt­ti­fa­kı­mız ‘A­day Bel­li, Ka­rar Net’ di­ye­rek Kay­se­ri Mi­tin­gin­de MHP Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın Dr. Dev­let Bah­çe­li Be­ye­fen­di­nin hi­tap­la­rı­nı MHP Çam­lı­yay­la kad­ro­la­rı­mız­la bir­lik­te ka­tı­lım sağ­la­dık. Kay­se­ri’de, Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dev­let Bah­çe­li ve par­ti­mi­ze ya­kı­şır bir mi­ting ol­du. Bu­ra­da­ki ka­la­ba­lık Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın or­tak ira­de­si­ni bi­ri kez da­ha or­ta­ya koy­muş­tu­r” de­di.