BAŞKAN BEKTAŞ ASLAN’DAN,  ‘AHİLİK HAFTASI’ KUTLAMASI

abdullah - 21 Eylül 2022 Çarşamba

BAŞKAN BEKTAŞ ASLAN’DAN, ‘AHİLİK HAFTASI’ KUTLAMASI

AHİLİK HAFTASI

Tar­sus Ye­ni Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Bek­taş As­lan, Ahi­lik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la bir kut­la­ma me­saj ya­yın­la­dı. Ahi­li­ğin, Ana­do­lu kül­tü­rü­nün yüz­yıl­lar­dır ya­şat­tı­ğı ör­nek bir ya­pı­lan­ma ol­du­ğu­nu ifa­de eden Baş­kan Bek­taş As­lan, “A­na­do­lu’da ya­şam bin­ler­ce yıl­dır sür­mek­te. Zen­gin bir kül­tü­re sa­hip olan bu top­rak­la­rın en önem­li un­sur­la­rın­dan bir ta­ne­si de Ahi­lik mü­es­se­se­si­dir. Ahi­lik; dü­rüst­lü­ğün, sev­gi­nin, dost­lu­ğun, yar­dım­laş­ma­nın, pay­laş­ma­nın, dost bil­me­nin, hoş­gö­rü­nün, bil­gi­nin ve da­ya­nış­ma­nın sa­nat ve es­naf­lık­la bir­le­şi­mi­dir. Bu an­lam­da Ahi­li­ğin, iş­çi­nin, ça­lı­şa­nın, üre­te­nin, na­mus­lu ka­zan­cın, na­mus­lu ti­ca­re­tin ve ada­let­li yö­ne­ti­min sim­ge­si ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­ri­z” de­di. Ahilik unsurunun günümüzde de yaşatılması noktasında esnaf kurumlarının var olduğuna vurgu yapan Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan “Günümüzde, esnaf ve sanatkârların oluşturduğu kurumlar; Ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir. Hacı Bektaş Veli’nin insanı odak bilen değerlerine öne çıkartmaktadır.  Bu noktada tüm esnaf ve sanatkârlarımızın, emeğiyle, alın teriyle çalışan emekçilerimizin Ahilik Haftalarını en derin duygularımla kutlarken, ebediyete intikal etmiş esnaflarımıza rahmetler diliyorum” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)