TİCARET BORSASI’NDAN,  SARIULAK ZEYTİNİ’Nİ  TAVSİR EDEN İĞNE OYASI

abdullah - 21 Eylül 2022 Çarşamba

TİCARET BORSASI’NDAN, SARIULAK ZEYTİNİ’Nİ TAVSİR EDEN İĞNE OYASI

SARIULAK ZEYTİNİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Coğ­ra­fi İşa­ret­li Tar­sus Sa­rı­ulak Zey­ti­ni’ni tas­vir eden İğ­ne Oya­sı yap­tır­dı. Her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl 6.sı dü­zen­le­nen Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’nde de emek­çi ka­dın­la­rı­mı­za des­tek ve­ren Ti­ca­ret Bor­sa­sı yet­ki­li­le­ri, el eme­ği göz nu­ru İğ­ne Oya­la­rı’ndan, Coğ­ra­fi İşa­ret­li ‘Tar­sus Sa­rı­ulak Zey­tin’ini sim­ge­le­yen ya­ka iğ­ne­si yap­tı­ra­rak Bor­sa Mec­lis Üye­le­ri­ne he­di­ye et­ti. Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz haf­ta ya­pı­lan Ey­lül ayı Mec­lis top­lan­tı­sın­da Mec­lis üye­le­ri­nin ya­ka­la­rı­na tak­tı­ğı Sa­rı­ulak Zey­tin’ini sim­ge­le­yen İğ­ne Oya­la­rı Gös­te­ri­şiy­le göz ka­maş­tı­rı­yor. Bu­gün­ler­de ha­sa­dı yak­la­şan coğ­ra­fi işa­ret­li Tar­sus Sa­rı­ulak Zey­ti­ni’ni sim­ge­le­yen iğ­ne oya­sı ürü­nün ta­nı­tı­mı ama­cıy­la ya­ka­ya ta­kı­la­cak şe­kil­de ta­sar­lan­dı..