19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ,  TÖRENLERLE KUTLANDI

abdullah - 21 Eylül 2022 Çarşamba

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, TÖRENLERLE KUTLANDI

GAZİLER GÜNÜ

19 Ey­lül Ga­zi­ler Gü­nü’ do­la­yı­sıy­la Tar­sus’ta da bir kut­la­ma prog­ra­mı dü­zen­len­di.  Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda ger­çek­le­şen prog­ram Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ay­dın Po­lat ve Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ra­sim Yu­var­la­koğ­lu’nun anı­ta çe­lenk su­nu­mu ile baş­la­dı. Ar­dın­dan say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nu­lup, İs­tik­lal Mar­şı okun­du. Gü­ney­do­ğu ga­zi­si Meh­met Yıl­dız, gü­nün an­lam ve öne­mi ile il­gi­li yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da “Bu­gün 19 Ey­lül Ga­zi­ler Gü­nü’dür. Mil­le­ti­mi­zin va­tan için top­ra­ğa düş­müş, ka­nı­nı akıt­mış, ha­ya­tı­nın ba­ha­rın­da ‘Va­tan’ de­miş, ‘Bay­rak’ de­miş, eli­ni, ko­lu­nu, ba­ca­ğı­nı, gö­zü­nü, ül­ke­si­ne ve mil­le­ti­ne he­lal et­miş kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze ve­fa gü­nü­dü­r” de­di. Meh­met Yıl­dız ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da­“19 Ey­lül 1921’de, Sa­kar­ya’da, düş­man or­du­la­rı­nın dur­du­rul­du­ğu, 22 gün ve 22 ge­ce sü­ren Sa­kar­ya Mey­dan Mu­ha­re­be­si son­ra­sın­da, bu mu­ha­re­be sı­ra­sın­da ya­ra­la­nan Baş­ko­mu­tan Mus­ta­fa Ke­mal Pa­şa’ya, Bü­yük Mil­let Mec­li­si ta­ra­fın­dan “Ga­zi­li­k” un­va­nı ve­ril­miş­tir. Bu se­bep­ten do­la­yı ül­ke­miz­de her yıl 19 Ey­lül ta­ri­hin­de Ga­zi­ler Gü­nü kut­lan­mak­ta­dı­r” ifa­de­si­ne yer ver­di. Ga­zi­le­rin ve öğ­ren­ci­le­rin şi­ir oku­du­ğu prog­ram da­ha son­ra il­çe pro­to­ko­lü ile ga­zi­le­rin kah­val­tı­da bir ara­ya gel­me­si ve Ga­zi­ler Der­ne­ği’nde teb­rik­le­rin ka­bu­lü ise sür­dü. Ulu Ca­mi­de ise Mev­li­di Şe­rif okun­du. Ga­zi­ler Gü­nü et­kin­lik­le­ri­ne il­çe pro­to­kol üye­le­ri, Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği üye­le­ri, STK tem­sil­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tı­lım gös­ter­di.         (Ha­ber  Mer­ke­zi)