‘ÖYKÜLERLE TARSUS’ KİTABINI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ADEM KOCA’YA HEDİYE ETTİLER

abdullah - 21 Eylül 2022 Çarşamba

‘ÖYKÜLERLE TARSUS’ KİTABINI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ADEM KOCA’YA HEDİYE ETTİLER

ÖYKÜLERLE TARSUS

İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin ile ‘Öy­kü­ler­le Tar­sus’ ki­ta­bı ya­za­rı öğ­ret­men­ler, İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Adem Ko­ca’yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ko­ca, zi­ya­ret sı­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Ül­ke­mi­zin me­de­ni­yet mer­kez­le­rin­den ka­dim bir kül­tü­re sa­hip Tar­su­su­mu­zu de­ğer­li öy­kü­le­riy­le an­la­tan çok kıy­met­li öğ­ret­men­le­ri­mi­ze ve eme­ği ge­çen her­ke­se yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­rum. Mes­lek­taş­la­rı­mız sa­ye­sin­de öğ­ret­men­li­ğin ne ka­dar kut­sal ve öz­ve­ri­li bir mes­lek ol­du­ğu­nu bir kez da­ha gör­müş ol­du­k” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)