MERSİNLİLER ULAŞIMDA  KENTBİS’İ TERCİH EDİYOR

abdullah - 20 Eylül 2022 Salı

MERSİNLİLER ULAŞIMDA KENTBİS’İ TERCİH EDİYOR

KENTBİS

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Ad­nan Men­de­res Bul­va­rı Kül­tür Park sa­hi­li bo­yun­ca 6 is­tas­yon­da 100 bi­sik­let­le hiz­met ve­ren Kent­Bis, Mer­sin­li’nin en sev­di­ği ula­şım ara­cı. Kent­Bis bi­sik­let­le­ri­ni ye­ni­le­ye­rek in­san­la­rı bi­sik­let­le ula­şı­ma yön­len­di­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kent ge­ne­lin­de yap­tı­ğı ye­ni bi­sik­let yol­la­rı ile de bi­sik­let kul­la­nı­cı­la­rı için ula­şı­mı da­ha ko­lay ha­le ge­tir­di. Bi­sik­let­ler, özel­lik­le yaz ay­la­rın­da sa­hi­lin ta­dı­nı çı­kar­mak için ge­len genç­ler ta­ra­fın­dan da­ha çok ter­cih edi­li­yor. Sa­hil bo­yun­ca kul­la­nı­la­bi­len bi­sik­let­ler ise sa­at­lik 1 li­ra­lık üc­re­ti ile de ucuz ula­şı­mı sağ­lı­yor. Yaz ay­la­rın­da kul­la­nım­la­rın art­tı­ğı ve 75 bin üye­si bu­lu­nan Kent­Bis bi­sik­let­le­ri, ay­da or­ta­la­ma 10 bin kez kul­la­nı­lı­yor. “Kent­Bis kul­la­nı­cı sa­yı­sı her gün art­mak­ta­” Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda Ya­pım Şe­fi ola­rak gö­rev ya­pan Ha­lil Şa­hin, Mer­sin’in fi­zi­ki ya­pı­sı, ik­lim ko­şul­la­rı ve sa­hip ol­du­ğu sa­hil şe­ri­di ile bi­sik­let kul­la­nı­mı­na uy­gun ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, her ge­çen gün Kent­bis kul­la­nı­cı sa­yı­sı­nın ar­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Şa­hin, tek­no­lo­jik alt­ya­pı­sı ge­liş­ti­ri­len Kent­bis ile il­gi­li ra­kam­sal ve­ri­le­ri pay­la­şa­rak “Top­lam 75 bin kul­la­nı­cı­mız bu­lun­mak­ta­dır. Ay­lık or­ta­la­ma 10 bin kez kul­la­nım mev­cu­t” de­di. Ad­nan Men­de­res sa­hil şe­ri­di bo­yun­ca bu­lu­nan 6 is­tas­yo­nun lo­kas­yon bil­gi­le­ri­ni de pay­la­şan Şa­hin, “Her is­tas­yon ara­sın­da 1,5 ki­lo­met­re­lik di­lim­ler var. Bu; va­tan­daş­la­rı­mı­zın ula­şı­mı ko­nu­sun­da mak­si­mum fay­da­yı sağ­la­ma­sı için. İlk is­tas­yon­la son is­tas­yon ara­sın­da da 7 ki­lo­met­re­lik bir me­sa­fe­miz bu­lun­mak­ta­” di­ye ko­nuş­tu. “A­ma­cı­mız spor bi­lin­ci ve ke­yif­li za­ma­n” Şa­hin, Kent­bis’in sağ­la­dı­ğı avan­taj­lar­dan da bah­se­de­rek, “A­ma­cı­mız hem ula­şı­mı, hem rek­re­as­yon ala­nı ola­rak sa­hil şe­ri­din­de, de­niz ke­na­rın­da sü­rüş avan­ta­jı­nı sağ­la­mak. Ay­nı za­man­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın spor bi­lin­ciy­le, ke­yif­li ve gü­zel za­man ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­mak.  100 adet bi­sik­le­ti­miz bu­lu­nu­yor. Her is­tas­yo­nu­muz­da or­ta­la­ma 2430 ara­sın­da park pe­ro­nu­muz bu­lun­mak­ta. 17 adet bi­sik­le­ti mev­cut bı­ra­kı­yo­ruz. Da­ğı­lım­la­rı­nı yet­ki­li per­so­nel­le­ri­miz ya­pı­yor. Boş alan bı­rak­ma­mız­da­ki se­bep ise, park es­na­sın­da zor­luk çek­me­me­le­ri. Bun­la­rın da­ğı­lım­la­rı gün içe­ri­sin­de ya­pı­lı­yo­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Bi­sik­let sür­me­nin avan­taj­la­rın­dan, da­ha çok ki­şi­nin fay­da­lan­ma­sı­nı ar­zu et­tik­le­ri­ni kay­de­den Şa­hin, “Kul­la­nı­cı sa­yı­mı­zın ço­ğun­lu­ğu­nu genç­ler oluş­tu­ru­yor. Uy­gun fi­yat­lar­la, öğ­ren­ci­ye de des­tek olu­yo­ruz. De­niz ke­na­rın­da, man­za­ra­ya kar­şı is­te­dik­le­ri za­man ar­ka­daş­la­rıy­la, ai­le­le­riy­le be­ra­ber ge­lip bu­ra­da gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la bi­sik­let kul­la­na­bi­lir­ler. Bi­sik­let hem ula­şım, hem spor, hem de ke­yif­li bir za­man ge­çir­me ara­cı. Bu işin gen­ci yaş­lı­sı yok ve bi­sik­le­tin mo­da­sı hiç­bir za­man geç­me­z” di­ye ko­nuş­tu. “Çok ucuz bir fi­ya­ta bi­sik­let sü­re­bi­li­yo­ru­z” Geç­ti­ği­miz yıl­dan be­ri Kent­bis uy­gu­la­ma­sı­nı kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Be­kir Bı­çak­çı, “Bu uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de ra­hat­ça spor ya­pa­bi­li­yo­rum. Yü­rü­yün­ce ço­ğu za­man yo­ru­la­bi­li­yo­rum, ama bi­sik­let da­ha ra­hat. Sa­hil bo­yu uzun me­sa­fe, ra­hat ge­ze­bi­li­yo­ruz bi­sik­let sa­ye­sin­de. Ço­ğu ki­şi­nin bi­sik­let im­ka­nı yok. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin sağ­la­dı­ğı im­kan­lar­la, çok ucuz bir fi­ya­ta bi­sik­let sü­re­bi­li­yo­ruz. Ga­yet gü­zel bir uy­gu­la­ma. Bi­sik­let­li ya­şam sağ­lık­lı ya­şam. Her za­man bu­nu uy­gu­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ar­ka­daş­la­rı­ma da tav­si­ye edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Bi­sik­le­ti hem spor yap­ma hem de ra­hat­la­ma ara­cı ola­rak gö­ren Sa­ni­ye Gü­ner ise, “De­niz ke­na­rı­na inip bi­sik­let sü­rün­ce, bir ra­hat­la­ma ge­li­yor. Gü­nün stre­si­ni atın­ca, in­san mut­lu olu­yor. 2 yıl­dır Kent­bis kar­tım var be­nim. Bi­sik­let­li ya­şam sağ­lık­lı ya­şam­dır. Ben spor yap­tı­ğım için, bi­sik­let sür­mek üs­tü­ne çok iyi olu­yo­r” di­ye be­lirt­ti. Bi­sik­let­le­rin sa­de­ce sa­hil­de de­ğil, her nok­ta­da kul­la­nıl­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni söy­le­yen Kent­bis mü­da­vi­mi Emel Yıl­maz, “Sa­de­ce sa­hil­le sı­nır­lı ka­lın­ma­ma­sı ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Bi­sik­let­li ya­şam ben­ce çok gü­zel. Te­miz ha­va alı­yor­sun, spor yap­mış olu­yor­sun. Ya­ni bu uy­gu­la­ma­yı çok be­ğe­ni­yo­rum, çok da ka­li­te­li ge­li­yor ba­na. Bir kıs­mı yü­rü­yüp, bir kıs­mı da bi­sik­let­le git­mek, Mer­sin'in gü­zel­lik­le­ri­ni gör­mek adı­na da­ha çok zevk ve­ri­yor ba­na­” de­di. Me­lih Ark, Kent­bis uy­gu­la­ma­sı­nı çok sık kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, “Çok gü­zel bir uy­gu­la­ma. Ge­lip ara sı­ra bi­ni­yo­ruz. Mo­to­sik­let kul­lan­dı­ğım hal­de, ge­ti­ri­yo­rum mo­to­ru bu­ra­ya bı­ra­kı­yo­rum, bi­sik­let­le ge­zi­yo­rum. Bu­ra­da bir sı­kın­tı ol­du­ğu za­man, te­le­fon aç­tı­ğı­mız­da ar­ka­daş­lar il­gi­le­ni­yor­lar. Bi­sik­let­ler ko­nu­sun­da mem­nu­nu­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Hem ula­şım, hem spor ara­cı ola­rak kul­la­nı­yo­ru­z” Kent­bis’in genç kul­la­nı­cı­la­rın­dan Ya­man Şa­vak, “Sa­hi­le inin­ce bi­sik­le­ti ol­ma­yan ki­ra­la­yıp sü­re­bi­lir, gü­zel bir uy­gu­la­ma. Her­ke­se bi­sik­let sür­me­yi tav­si­ye ede­ri­m” cüm­le­le­riy­le Mer­sin­li­le­ri Kent­bis kul­lan­ma­ya da­vet et­ti. Kent­bis uy­gu­la­ma­sı­nı ol­duk­ça be­ğen­di­ği­ni söy­le­yen İl­yas Bey, Mer­sin’e ge­lir gel­mez Kent­bis uy­gu­la­ma­sı­nı kul­lan­ma­ya baş­la­yan­lar­dan. Bi­sik­let sür­me­yi sev­di­ği­ni söy­le­yen İl­yas Bey, “U­la­şım açı­sın­dan ol­sun, ge­zi açı­sın­dan ol­sun çok gü­zel bir uy­gu­la­ma ben­ce. Ge­çen se­ne Mer­sin’e gel­di­ğim­den be­ri kul­la­nı­yo­rum. Çok da mem­nu­num. Bi­sik­let­li ya­şam hem sağ­lık açı­sın­dan önem­li, hem de ge­rek­li olan bir şe­y” de­di. Kent­bis kul­la­nı­cı­la­rın­dan Sev­gi Ha­nım mem­nu­ni­ye­ti­ni, “Çok müt­hiş bir pro­je. Fi­ya­tı yıl­lar­dır hiç de­ğiş­me­di; 1 li­ra. Bu bir ke­re çok iyi. 50 ya­şın üs­tün­de bir sü­rü in­san, ka­dı­ner­kek bi­sik­let sür­me­yi öğ­ren­di­ler bu sa­ye­de­” cüm­le­le­riy­le ifa­de et­ti. Yak­la­şık 3 yıl­dır Kent­bis kul­la­nı­cı­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ba­ha­dır Bi­lal Kut­lay ise, “Gü­zel bir uy­gu­la­ma. Ak­ra­ba­la­rı­mın bir­ço­ğu ge­lip kul­la­nı­yor. Ya­ni hem fi­ya­tı uy­gun, hem de ula­şı­mı ga­yet ko­lay. Mu­hit ola­rak da şeh­rin en gü­zi­de ye­rin­de­” de­di.