18. CADDE İLE 2. ÇEVRE YOLU KESİŞİMİ 1,5 AY TRAFİĞE KAPALI

abdullah - 20 Eylül 2022 Salı

18. CADDE İLE 2. ÇEVRE YOLU KESİŞİMİ 1,5 AY TRAFİĞE KAPALI

TRAFİĞE KAPATILDI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yak­la­şık 1 ay ön­ce ya­pı­mı­na baş­la­dı­ğı ‘18. Cad­de Alt­ge­çit Ça­lış­ma­la­rı Pro­je­si’ tüm hı­zıy­la sü­rer­ken; ça­lış­ma­la­rın 2. Çev­re Yo­lu üze­rin­de­ki kıs­mı, 17 Ey­lül’de 1,5 ay sü­rey­le tra­fi­ğe ka­pa­tı­la­cak. Va­tan­daş­la­rın, ça­lış­ma­lar ta­mam­la­na­na ka­dar, be­lir­le­nen al­ter­na­tif gü­zer­gah­la­rı kul­lan­ma­la­rı ge­re­ke­cek. Al­ter­na­tif gü­zer­gah­lar şöy­le: 2.Çev­re Yo­lu üze­rin­de ba­tı is­ti­ka­me­tin­den ge­liş ya­pan sü­rü­cü­ler, Sev­gi Kat­lı Kav­şa­ğı’nın alt ge­çi­di­ni kul­lan­ma­dan kav­şa­ğın üst yan yo­lu­nu kul­la­na­bi­lir­ler. Do­ğu ge­liş is­ti­ka­me­tin­de se­ya­hat eden sü­rü­cü­ler ise 1850. So­kak is­ti­ka­me­tin­den sa­ğa ta­ki­ben 1859. So­kak is­ti­ka­me­ti­ne so­la dö­nüp 18. Cad­de’ye ka­tı­la­bi­lir­ler.  “P­ro­je­nin ya­pım aşa­ma­sı ge­nel ola­rak yüz­de 35’ler­de­” Yük­le­ni­ci fir­ma mü­hen­di­si ve 18 Cad­de Alt­ge­çit Pro­je­si Şan­ti­ye Şe­fi Ber­tan Ünal, 1 ay ön­ce baş­la­dık­la­rı pro­je­nin iler­le­me du­ru­mu­nu an­la­ta­rak, “Bu ça­lış­ma­lar ku­zey ve gü­ney is­ti­ka­me­tin­de is­ti­nat du­va­rı ve ka­zı ça­lış­ma­la­rı ola­rak de­vam edi­yor. 2. Çev­re Yo­lu üze­rin­de­ki kı­sım, ka­pa­lı ke­sit ola­rak ta­sar­lan­dı. Ka­pa­lı ke­si­ti­mi­zin uzun­lu­ğu yak­la­şık 56 met­re, ge­niş­li­ği ise 11 met­re. Bu pro­je­nin şu ana ka­dar yüz­de 35’i ta­mam­lan­dı. Ka­zı ça­lış­ma­la­rı yüz­de 75’ler­de, is­ti­nat per­de­le­ri ça­lış­ma­la­rı da yüz­de 25’lik di­lim­de­” de­di. Ka­pa­lı ke­sit ça­lış­ma­la­rı 1,5 ay­da ta­mam­la­na­cak Ka­pa­lı ke­sit ça­lış­ma­la­rı baş­la­ya­ca­ğı için, 2. Çev­re Yo­lu’nun ça­lış­ma ya­pı­la­cak kıs­mı­nın tra­fi­ğe ka­pa­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Ünal, “17 Ey­lül ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1,5 ay­lık sü­re bo­yun­ca, 2. Çev­re Yo­lu’nun ça­lış­ma ya­pı­la­cak bö­lü­mü­nü tra­fi­ğe ka­pa­tıp, ora­da­ki ka­pa­lı ke­sit ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Bu ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı­ğı­mız za­man, va­tan­daş­la­rın al­ter­na­tif gü­zer­gah­la­rı kul­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Da­ha son­ra ku­zey ve gü­ney ça­lış­ma­la­rı­na yo­ğun­luk ve­re­ce­ğiz. Şu an­da ku­zey ça­lış­ma­la­rın­da ka­zı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Yak­la­şık ola­rak 15 adet is­ti­nat du­va­rı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la ça­lış­ma­lar de­vam edi­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Alt­ge­çit, bu kı­sım­da­ki tra­fik yü­kü­nü azal­ta­ca­k” Pro­je­nin Sev­gi Kav­şa­ğı ve De­mok­ra­si Kav­şa­ğı’nda­ki tra­fik yü­kü­nü azal­ta­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Ünal, “Ku­zey­gü­ney is­ti­ka­me­tin­de­ki araç­lar Sev­gi Kav­şa­ğı ve De­mok­ra­si Kav­şa­ğı’nı yo­ğun kul­lan­ma­ya baş­la­dı­lar. Da­ha ön­ce 18. Cad­de’de gö­bek­li kav­şak var­dı. Bu ip­tal olun­ca, ku­zey­de­ki ve gü­ney­de­ki araç­la­rın tra­fik yo­ğun­lu­ğu Sev­gi Kav­şa­ğı ve De­mok­ra­si Kav­şa­ğı’na bin­di. Do­la­yı­sıy­la bu­ra­lar­da ya­şa­nan tra­fik yü­kü­nü ha­fif­let­me­ye yö­ne­lik bir kav­şak ta­sa­rı­mı dü­şü­nül­dü. Bu ça­lış­ma, ku­zey­de­ki ve gü­ney­de­ki araç­la­rın tran­sit ge­çiş­le­ri­ni sağ­la­mak ve tra­fik yü­kü­nü azalt­mak adı­na da, alt­ge­çit ola­rak ol­duk­ça kul­la­nış­lı bir kav­şak ola­ca­k”   di­ye be­lirt­ti.