“BÜYÜKŞEHİR’İN FARKIMIZDA  OLMASI MUTLULUK VERİCİ”

abdullah - 20 Eylül 2022 Salı

“BÜYÜKŞEHİR’İN FARKIMIZDA OLMASI MUTLULUK VERİCİ”

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si her ke­sim­den her va­tan­da­şın der­di­ne der­man ol­mak için var gü­cüy­le ça­lış­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ge­li­şim­sel fark­lı­lık ta­nı­sı ile En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’ne baş­vu­ran Aras Ya­ğız Atak’ın ya­şa­dı­ğı sos­yal dav­ra­nış bo­zuk­lu­ğu­nun, ver­di­ği üc­ret­siz eği­tim ile alt se­vi­ye­le­re çe­kil­me­si­ni sağ­la­dı. Ço­cuk­la­rın be­den­sel, du­yu­sal ve ruh­sal ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­nı­yor An­ne­si Fi­liz Atak’ın baş­vu­ru­su­nun in­ce­len­me­si­nin ar­dın­dan, kü­çük ço­cu­ğun te­da­vi­si­ne kat­kı sun­mak için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi Eg­zer­siz ve Ko­or­di­nas­yon Oda­sı so­rum­lu­su Be­den Eği­tim ve Spor Öğ­ret­me­ni Fat­ma Nur Yıl­maz, “Ya­ğız Aras, ge­li­şim­sel fark­lı­lık ta­nı­sı ile bi­ze gel­di. Güç­lü ve za­yıf yön­le­ri­ni ai­ley­le be­ra­ber göz­lem­le­ye­rek, spor plan­la­ma prog­ra­mı oluş­tur­du­k” de­di. Ve­ri­len eği­tim­ler ve fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler­le be­ra­ber, ço­cuk­la­rın ko­or­di­nas­yon par­kur­la­rın­da gös­ter­miş ol­du­ğu per­for­mans­lar­la; be­den­sel, bi­liç­sel, du­yu­sal ve ruh­sal ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Yıl­maz, eği­tim sü­re­sin­ce an­ne Fi­liz Atak’ın da ders­le­re ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Biz ge­nel­lik­le 7 ay bo­yun­ca an­ne­si ile be­ra­ber der­se gir­dik. Dö­nem dö­nem ço­cu­ğun dav­ra­nış prob­lem­le­rin­den do­la­yı, an­ne­yi çı­kar­mak zo­run­da kal­dım. Bu şe­kil­de ve­li­ye de öğ­re­te­rek, spor plan­la­ma prog­ram­la­rı­nı gös­te­re­rek, sü­re­ce dâ­hil et­me­ye ça­lı­şı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Ben­zer eği­tim­le­rin 1 eği­ti­möğ­re­tim yı­lı sü­re­sin­ce de­vam et­ti­ği­ni ve üc­ret­siz ol­du­ğu için va­tan­daş­lar­dan çok faz­la ta­lep al­dık­la­rı­nı söy­le­yen Yıl­maz, baş­vu­ru için ki­şi­nin en­gel­li sağ­lık ra­po­ru ve öz ba­kım be­ce­ri­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­bi­li­yor ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. An­ne Fi­liz Atak: “Oğ­lum ko­mut­la­ra uy­ma, bek­le­me ve sos­yal iliş­ki­ler­de da­ha iyi­” Oğ­lu­nun sos­yal dav­ra­nış bo­zuk­lu­ğu ta­nı­sı son­ra­sın­da En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’ne baş­vur­duk­la­rı­nı di­le ge­ti­ren an­ne Fi­liz Atak, “Bu­ra­sı as­lın­da bil­di­ğim, ama bil­me­di­ğim bir yer­di açık­ça­sı. Ça­lış­tı­ğım iş­ten do­la­yı bu­ra­nın far­kı­na var­dık. Bu­ra­ya gel­di­ği­miz­de, be­nim oğ­lum ko­mut al­mı­yor­du. Bil­di­ği­ni ya­pı­yor­du, hiç­bir şe­kil­de in­san­lar­la te­mas kur­mu­yor, uzak du­ru­yor­du. Ya­ni sos­yal bir in­sa­nın yap­ma­sı ge­re­ken her şey­den uzak­tay­dı. Bu­ra­ya gel­dik­ten son­ra ko­mut­la­ra uy­ma, bek­le­me ve sos­yal iliş­ki­ler­de bi­raz da­ha iyi­” de­di. Ya­ğız Aras’ın te­da­vi eği­ti­mi ön­ce­sin­de kay­bet­me ve ka­zan­may­la il­gi­li çok cid­di sı­kın­tı­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­yen an­ne Atak, “Kay­bet­me ola­yı­nı yüz­de 100 aş­mış de­ği­liz. Bu du­rum sağ­lık­lı in­san­lar­da da var ba­zen. Yüz­de 100 her şe­yi mü­kem­mel ol­du di­ye­mi­yo­rum, ama or­ta­la­ma­ya vur­du­ğu­nuz za­man ho­ca­mı­zın sab­rı, sev­gi­si çok et­ki­li ol­du. Ar­tık oğ­lum bu­ra­ya se­ve­rek ge­li­yor. Bun­da ho­ca­mı­zın sab­rı ve işi­ni se­ve­rek yap­ma­sı­nın kat­kı­sı çok faz­la­” di­ye ko­nuş­tu.   “Bü­yük­şe­hir, özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler­le il­gi­li çok gü­zel ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­r” Ve­ri­len hiz­met­ten do­la­yı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür et­ti­ği­ni ifa­de eden Fi­liz Atak, “Bi­zim far­kı­mız­da ol­ma­la­rı be­ni çok mut­lu et­ti. Be­nim ba­şı­ma böy­le bir şey ge­le­ne ka­dar, be­le­di­ye­nin bu an­lam­da bir hiz­me­ti ol­du­ğu­nun far­kın­da de­ğil­dim. Gü­zel şey­ler ve­ri­yor­lar açık­ça­sı. Yüz­me ol­sun, cim­nas­tik ol­sun, re­sim ol­sun bir­çok ko­nu var. Ben ça­lış­ma ko­şul­la­rım­dan do­la­yı ço­cu­ğu­mu her ta­ra­fa gö­tü­re­mi­yo­rum, ama bu­ra­da öğ­ret­me­ni­mi­zin de çok kat­kı­sı ol­du­ğu için bu­ra­ya özel­lik­le za­man ayı­rı­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Özel ge­rek­si­nim­li ço­cu­ğu olan ai­le­le­re de çağ­rı­da bu­lu­nan an­ne Fi­liz Atak, “Sa­de­ce re­ha­bi­li­tas­yon­la iler­le­ne­bi­le­cek bir du­rum de­ğil. Ço­cuk­la­rı­nı ola­bil­di­ğin­ce spor­la iç içe des­tek­ler­ler­se, ke­sin­lik­le yol kat ede­cek­ler­dir. Ge­çen se­ne ço­cu­ğu­mu cim­nas­ti­ğe ve yüz­me­ye bu­ra­da­ki mer­ke­ze ge­tir­dim. Emek var­sa, ger­çek­ten ürün va­r” de­di. Son ola­rak Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­re yak­la­şı­mı­nın da tak­di­re şa­yan ol­du­ğu­nu söy­le­yen Atak, “Be­le­di­ye­mi­zin an­la­yı­şı bu­ra­da or­ta­ya çı­kı­yor. Özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler­le il­gi­li ger­çek­ten gü­zel ça­lış­ma­lar ya­pı­yor­lar. Be­nim za­man­la il­gi­li sı­kın­tım ol­ma­mış ol­sa, be­le­di­ye­nin bir­çok ak­ti­vi­te­si­ne ka­tı­la­ca­ğım. Bu­ra­da Mo­la Evi var, dı­şa­rı­da ço­cuk­la­rın sos­yal­leş­me­si an­la­mın­da fark­lı et­kin­lik­ler ya­pı­yor­lar, ge­zi­le­re gö­tü­rü­yor­la­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.