BAŞKAN VAHAP SEÇER: “BİZİM GÖREV  ALANIMIZDA HİÇBİR EKSİĞİMİZ KALMAZ”

abdullah - 20 Eylül 2022 Salı

BAŞKAN VAHAP SEÇER: “BİZİM GÖREV ALANIMIZDA HİÇBİR EKSİĞİMİZ KALMAZ”

BAŞKAN SEÇER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Si­lif­ke il­çe­si­ne yap­tı­ğı zi­ya­ret­te es­naf ve va­tan­daş­lar­la bir ara­ya ge­len Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Kum Ma­hal­le­si’nde ta­mam­la­nan alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek, de­vam eden üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da da va­tan­daş­la­ra bil­gi ver­di. Baş­kan Se­çer, “Yo­lun üst­ya­pı­sı da ta­mam­lan­dı­ğın­da, kon­for­lu ve ra­hat bir se­ya­hat ola­na­ğı­na ka­vuş­muş ola­cak­sı­nı­z” di­ye ko­nuş­tu.Baş­kan Se­çer va­tan­daş­la­ra, “Siz­ler için ça­lı­şı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­za, to­run­la­rı­mı­za da­ha iyi, da­ha gü­zel bir ge­le­cek ha­zır­la­mak için emek sarf edi­yo­ruz. Bi­zim gö­rev ala­nı­mız­da hiç­bir ek­si­ği­miz kal­ma­z” de­di. Baş­kan Se­çer’e va­tan­daş bu­luş­ma­la­rı ve in­ce­le­me­le­ri sı­ra­sın­da CHP Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri Ali Ma­hir Ba­şa­rır ve Al­pay Ant­men, CHP Si­lif­ke il­çe Baş­ka­nı Bün­ya­min Uçar ile bü­rok­rat­lar eş­lik et­ti. İlk du­rak Ak­de­re ve Ta­şu­cu ol­du Baş­kan Se­çer’in il­çe ge­zi­si prog­ra­mı­nın ilk du­ra­ğı, MED­CEM Si­lif­ke Çi­men­to Fab­ri­ka­sı ol­du. Bu­ra­da Baş­kan Se­çer’i Fab­ri­ka Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Kah­ya kar­şı­la­dı. Fab­ri­ka sa­ha­sı­nı ge­zen Baş­kan Se­çer, iş­çi­le­re ça­lış­ma­la­rın­da ko­lay­lık­lar di­le­di. Fab­ri­ka ge­zi­si­nin ar­dın­dan Baş­kan Se­çer, Ak­de­re Ma­hal­le­si’nde va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. Ma­hal­le kah­ve­ha­ne­sin­de çay soh­be­ti eş­li­ğin­de, va­tan­daş­la­rın so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­ye­rek not al­dı­ran Baş­kan Se­çer, es­naf ve va­tan­daş bu­luş­ma­sı­nı Ta­şu­cu Ma­hal­le­si’nde sür­dür­dü. Kum Ma­hal­le­si’nde alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı Baş­kan Se­çer’in son du­ra­ğı ise Kum Ma­hal­le­si ol­du. Bu­ra­da Yu­suf Öz­len Cad­de­si’nde ta­mam­la­nan alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­yen Baş­kan Se­çer, ha­len de­vam eden üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da da va­tan­daş­la­ra bil­gi ver­di. Va­tan­daş­lar, uzun yıl­lar ça­re bek­le­nen yo­lun ya­pım ça­lış­ma­la­rı için Baş­kan Se­çer’e te­şek­kür et­ti­ler. Kent ge­ne­lin­de alt­ya­pı ve üst­ya­pı so­ru­nu bu­lu­nan her nok­ta­yı, bel­li bir prog­ra­ma al­dık­la­rı­nı ve sı­ray­la çöz­dük­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Se­çer, Kum Ma­hal­le­si’nde de kı­sa sü­re ön­ce ta­mam­la­nan alt­ya­pı ve de­vam eden üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da va­tan­daş­la­ra bil­gi ver­di. Baş­kan Se­çer, “Bu yo­lun alt­ya­pı­sı, yağ­mur­su­yu sis­tem­le­ri hep­si bi­ti­ril­di. Üst­ya­pı­sı da ya­pı­lı­yor. Kal­dı­rım bit­tik­ten son­ra, bir kat da­ha as­falt dö­kü­le­cek. Bi­sik­let yol­la­rı çi­zi­le­cek. Tra­fik işa­ret­le­me­le­ri ya­pı­la­cak. Mer­sin mer­kez­de ve her il­çe­miz­de yap­tı­ğı­mız gi­bi, siz­ler de bu ka­li­te­li yol­da kon­for­lu bir ula­şım ola­na­ğı­na ka­vuş­muş ola­cak­sı­nız. Yol­la­rı­nız pist gi­bi ola­ca­k” de­di. “Ken­tin her kö­şe­si­ne ada­let­li  ve eşit hiz­met gö­tü­rü­yo­ru­z” 16 bin ki­lo­met­re­ka­re ala­na sa­hip ve Tür­ki­ye’nin en ge­niş coğ­raf­ya­sı­na sa­hip şe­hir­le­rin­den bi­ri olan Mer­sin’in her kö­şe­si­ne; ih­ti­yaç ön­ce­li­ği­ni de göz önün­de bu­lun­du­ra­rak ada­let­li ve eşit hiz­met gö­tür­me gay­re­ti için­de ol­duk­la­rı­nı ve bu­nun için de ge­ce gün­düz ara­lık­sız ça­lış­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Siz­ler için ça­lı­şı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­za, to­run­la­rı­mı­za da­ha iyi, da­ha gü­zel bir ge­le­cek ha­zır­la­mak için emek sarf edi­yo­ruz. Bi­zim gö­rev ala­nı­mız­da hiç­bir ek­si­ği­miz kal­maz. Ya­pı­mı ta­ra­fı­mız­dan ta­mam­la­nan yo­lu­nuz, yıl­la­rın so­ru­nu. Ba­kın, bi­rin­ci sı­nıf yağ­mur su­yu sis­te­mi­ni de yap­tık. Alt­ya­pı­sı­nı yap­tık. Al­lah he­pi­ni­ze ömür ver­sin gö­re­cek­si­niz, on­lar­ca yıl sağ­lam ka­la­cak bir sis­tem kur­duk. Böy­le gü­zel hiz­met­ler üret­ti­ği­miz za­man, be­nim çok ho­şu­ma gi­di­yor. Gü­zel şey­ler ol­du mu ina­nın, ‘Sa­bah er­ken kal­ka­yım işi­me gi­de­yim’ di­yo­rum. Mo­ra­lim iyi olu­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.