MURAT KAYA: “YENİ DÖNEM İÇİN ‘ADAY’ OLMAYACAĞIM”

abdullah - 19 Eylül 2022 Pazartesi

MURAT KAYA: “YENİ DÖNEM İÇİN ‘ADAY’ OLMAYACAĞIM”

KAYA, ADAY OLMAYACAK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Ekim ayı­nın ilk haf­ta­sın­da ya­pı­la­cak olan Bor­sa se­çim­le­rin­de aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı an­cak tüm gü­cüy­le Bor­sa­nın da­ha iyi nok­ta­la­ra git­me­si için kim gö­rev alır­sa al­sın her tür­lü des­te­ği ver­me­ye ha­zır ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mu­rat Ka­ya, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile yap­tı­ğı soh­bet sı­ra­sın­da Ekim ayı­nın ilk haf­ta­sın­da ya­pı­la­cak olan Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı se­çim­le­ri baş­ta ol­mak üze­re gün­dem­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. “Ye­ni dö­nem için siz aday ol­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­mu­za ce­vap ve­ren Mu­rat Ka­ya “Ben ön­ce­lik­le şu­nun al­tı­nı çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, biz­le­re 2 dö­nem te­vec­cüh gös­te­ren Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­mı­zın kıy­met­li üye­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Ben yak­la­şık 10 yıl­dır bu de­ğer­li ku­ru­mun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni ya­pı­yo­rum. Ar­tık ye­ri­mi­zi genç­le­re bı­rak­ma za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ben, Ekim ayı­nın ilk haf­ta­sın­da ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de aday ol­ma­ya­ca­ğı­m” de­di.