TARSUS ŞELALE BULVARI’NDA  ‘YENİLEME ÇALIŞMASI’ BİTTİ

abdullah - 19 Eylül 2022 Pazartesi

TARSUS ŞELALE BULVARI’NDA ‘YENİLEME ÇALIŞMASI’ BİTTİ

TARSUS ŞELALE BULVARI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, Baş­kan Va­hap Se­çer’in baş­lat­tı­ğı gü­ven­li ve kon­for­lu ula­şım se­fer­ber­li­ği kap­sa­mın­da, cad­de ve bul­var­lar üze­rin­de bo­zuk ze­min sö­küm ve sı­cak as­falt se­rim fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, do­ğal gü­zel­li­ği ile ca­zi­be mer­ke­zi olan ve her yıl yurt içi ve dı­şın­dan bin­ler­ce zi­ya­ret­çi­yi ağır­la­yan Tar­sus Şe­la­le­si’ne ula­şı­mı sağ­la­yan Şe­la­le Bul­va­rı­nı ta­ma­men ye­ni­le­di. Çağ­la­yan Ma­hal­le­si sı­nır­la­rın­da yer alan Şe­la­le Bul­va­rı’nda bo­zuk ze­min, fre­ze ma­ki­na­sı kul­la­nı­la­rak Bü­yük­şe­hir ekip­le­rin­ce ka­zın­dı. Ula­şım­da ak­sa­ma ya­şan­ma­ma­sı için bul­var üze­rin­de ka­de­me­li şe­kil­de ça­lış­ma ya­pan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, cad­de­nin yak­la­şık 900 met­re­lik kıs­mı­nı fre­ze ma­ki­na­sı va­sı­ta­sıy­la ka­zı­yıp, ar­dın­dan PMT se­ri­mi, bin­der ve aşın­ma kat as­falt se­rim ça­lış­ma­sı­nı uy­gu­la­dı. Tarsus merkez Kemalpaşa Mahallesi ile Tozkoparan Mahallesi’nin sınırını oluşturan ve kent merkezinden eski Ankara yoluna bağlantıyı sağlayan Mimar Sinan Bulvarı’nın bir bölümünde de, Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve bakım ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Tarsus Mimar Sinan Bulvarı üzerinde altyapı kazıları nedeniyle oldukça bozulan 550 metre uzunluğundaki bölüm, yine freze makinasıyla Büyükşehir ekipleri tarafından kazınarak, ardından sıcak asfaltla yeniden kaplandı. Bulvar üzerinde ayrıca 350 metre kısmi kaplama ile iyileştirme işlemi uygulandı.Çağlayan Mahallesi Muhtarı Mehmet Faruk Yorgun, Şelale Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmasından memnun olduklarını belirterek, “Emeği geçen herkese, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e ve çalışan tüm ekibe çok teşekkür ederim. Gerçekten yolumuz çok güzel yapıldı. Zaten işlek bir yol. Tarihi eserimiz şelaleye bağlayan, Ankara yolu üzerinden şehir içerine geçen işlek bir caddemiz burası. Bunun yapılması çok iyi oldu” dedi. (Büyükşehir Belediyesi)