TARSUS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ  ORHAN AYDIN, YERİNDE KALDI

abdullah - 19 Eylül 2022 Pazartesi

TARSUS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ORHAN AYDIN, YERİNDE KALDI

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın im­za­la­dı­ğı ka­rar­na­me ile 17 üni­ver­si­te­ye Rek­tör ata­ma­sı ya­pı­lır­ken, atan­dı­ğı ilk gün­den bu­ya­na yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la her ke­sim­den tak­dir top­la­yan Tar­sus Üni­ver­si­te­si’nin ba­şa­rı­lı Rek­tö­rü Prof. Dr. Or­han Ay­dın, ye­rin­de kal­dı. Rek­tör Ay­dın, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­siy­le ye­ni­den atan­ma­sı do­la­yı­sı ile ya­yın­la­dı­ğı te­şek­kür me­sa­jın­da “Ku­ru­lu­şun­dan bu ya­na, ye­ni aka­de­mik bi­rim­le­rin ku­rul­ma­sın­dan fi­zi­ki alt­ya­pı­mız için sağ­la­nan des­tek­le­re, her aşa­ma­da Üni­ver­si­te­mi­ze il­gi ve des­tek­le­rin­den ve ye­ni­den bu gö­re­ve atan­mam­dan do­la­yı Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a şük­ran­la­rı­mı arz ede­rim. Des­tek­le­ri­ni her za­man ya­nı­mız­da his­set­ti­ği­miz, or­ta­ya koy­duk­la­rı viz­yon ve pro­je­ler­le biz­le­ri da­ha da yü­rek­len­di­ren ve ye­ni­den atan­ma sü­re­cim­de gü­ven ve des­tek­le­rin­den do­la­yı YÖK Baş­ka­nı­mı­za ve YÖK Üye­le­ri­mi­ze te­şek­kür ede­rim. Gök kub­be­de hoş bir se­da bı­rak­mak, Al­lah’ın rı­za­sı­nı ve mil­le­ti­mi­zin du­ası­nı ka­zan­mak ve ma­ri­fet için azim­le ça­lış­ma­ya de­va­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.