BAŞKAN TEPEBAĞLI, ESNAFIN ‘AHİLİK HAFTASI’NI KUTLADI

abdullah - 19 Eylül 2022 Pazartesi

BAŞKAN TEPEBAĞLI, ESNAFIN ‘AHİLİK HAFTASI’NI KUTLADI

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Ahi­lik an­la­yı­şı­nın Türk Mil­le­ti’nin te­mel de­ğer­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu, dün­ya­da Türk top­lu­mun­da ha­yat bu­lan Ahi­lik an­la­yı­şı­nın kar­deş­lik, yar­dım­se­ver­lik, ada­let ve ter­bi­ye gi­bi bir­çok has­le­ti bir ara­da tu­tan bir de­ğer ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Ahi­lik Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de mer­kez çar­şı içe­ri­sin­de­ki es­naf­la­rı zi­ya­ret ede­rek hem Cu­ma­la­rı­nı kut­la­dı, hem de ha­yır­lı ve bol ka­zanç­lar di­le­ğin­de bu­lun­du. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da es­naf­lar­la da çay içip soh­bet eden Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak es­na­fın her za­man ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve des­tek ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek; “İş mes­lek ha­ya­tın­da say­gı­lı, gü­ler yüz­lü mes­lek er­bap­la­rı­nın ye­tiş­me­si di­lek­le­rim­le, baş­ta tüm es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mız ol­mak üze­re tüm hal­kı­mı­zın Ahi­lik Kül­tür Haf­ta­sı­nı en iç­ten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.