BAŞKAN MAHMUT ŞAHİN’DEN ‘AHİLİK HAFTASI’ KUTLAMASI

abdullah - 19 Eylül 2022 Pazartesi

BAŞKAN MAHMUT ŞAHİN’DEN ‘AHİLİK HAFTASI’ KUTLAMASI

AHİLİK HAFTASI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus 1No­lu Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Kre­di Ke­fa­le­ti Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, Ahi­lik Teş­ki­la­tı­nın es­naf ve sa­nat­kâr­la­ra ol­du­ğu ka­dar sos­yal ve kül­tü­rel alan­da top­lu­ma da yol gös­te­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Mah­mut Şa­hin, Ahi­lik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “A­hi­lik, gü­nü­müz­de ha­la önem­li bir ye­re sa­hip­tir. Geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bu­gün de ül­ke­mi­zin mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­nin mu­ha­fa­za edil­me­sin­de önem­li bir olu­şum­dur. Bu gü­zel mem­le­ke­ti fet­he­den ve biz­ler için bir yurt ha­li­ne ge­ti­ren şan­lı ec­da­dı­mız, Ahi­li­ğin Pi­ri ve Ku­ru­cu­su Ahi Ev­ran’ın gü­zel ifa­de­siy­le ‘İn­sa­nı ya­şat ki, Dev­let ya­şa­sın’ il­ke­siy­le ha­re­ket ede­rek bu­gün es­naf ve sa­nat­kâr ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız Ahi­lik Teş­ki­la­tı­nı kur­muş ve gü­zel yur­du­muz Ana­do­lu da ti­ca­ri ve top­lum­sal ha­ya­tın or­ta­ya çık­ma­sı­nı ve de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­mış­tı­” de­di. Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi ola­rak es­naf­la­ra kre­di des­te­ği ver­me­nin ya­nı sı­ra sos­yal an­lam­da yol gös­te­ri­ci ol­ma­ya ve des­tek­le­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Mah­mut Şa­hin “Os­man­lı­nın ku­ru­lu­şun­da ve Ana­do­lu’nun biz­ler için bir va­tan ha­li­ne gel­me­sin­de çok bü­yük emek­le­ri olan Ahi­lik Teş­ki­la­tı, mil­le­tin ih­ti­yaç duy­du­ğu her tür­lü mal ve hiz­met­le­rin ke­sin­ti­siz ola­rak ka­li­te­li ve sağ­lık­lı bir bi­çim­de üre­til­me­si ve sa­tıl­ma­sı için hiz­met ve­rir­ken ay­nı za­man­da da ah­lak­lı, ça­lış­kan, dü­rüst es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın ye­tiş­ti­ği bir ocak ol­muş­tur. Mil­le­ti­miz bu gü­zel va­tan­da en zor ve sı­kın­tı­lı dö­nem­ler­de da­hi aç­lık ve kıt­lık gör­me­miş­se, çar­şı­da pa­zar­da ih­ti­yaç duy­du­ğu her şe­yi bu­la­bil­miş­se bun­da Ahi­lik fel­se­fe­siy­le ça­lı­şan es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­zın bü­yük pa­yı var­dı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da “A­hi­li­ğin Pi­ri ve Ku­ru­cu­su Ahi Ev­ran’ın yüz­yıl­lar ön­ce kur­du­ğu Ahi­lik teş­ki­la­tı ve fel­se­fe­si bu­gün Mes­lek Oda­la­rı ve Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri­miz ka­na­lıy­la ve ta­bi ki tüm ül­ke­ye ya­yıl­mış es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­zı eliy­le fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam et­mek­te­dir. Ahi­lik haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le; Mil­le­ti­nin ve Dev­le­ti­nin hiz­me­tin­de va­ta­nın hu­zu­ru ve re­fa­hı için alın te­ri dö­ken es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­zı kut­lu­yor ve teb­rik edi­yo­rum. Es­naf­la­rı­mı­za ha­yır­lı iş­ler be­re­ket­li ka­zanç­lar di­li­yo­rum. Yurt sa­vun­ma­sın­da şe­hit düş­müş gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yo­rum. Ga­zi­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ne yer ver­di.