BORSA AKREDİTASYON EKİBİNE,  BİR ÖDÜL DE MURAT KAYA’DAN

abdullah - 19 Eylül 2022 Pazartesi

BORSA AKREDİTASYON EKİBİNE, BİR ÖDÜL DE MURAT KAYA’DAN

BORSA AKREDİTASYON EKİBİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, İs­tan­bul baş­ta ol­mak üze­re An­ka­ra ve İz­mir gi­bi bü­yük İl’le­ri ge­ri­de bı­ra­ka­rak ak­re­di­tas­yon sis­te­mi de­ne­ti­min­den ba­şa­rı ile ge­çen ve Tür­ki­ye’de 1.’lik ödü­lü alan ‘Bor­sa Ak­re­di­tas­yon Eki­bi’ne pla­ket ver­di. Mu­rat Ka­ya, Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­li­si’nin Ey­lül ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı son­ra­sın­da Bor­sa Ak­re­di­tas­yon eki­bi­ni top­lan­tı sa­lo­nu­na da­vet ede­rek on­la­rı pla­ket­le ödül­len­dir­di.Ak­re­di­tas­yon sis­te­mi de­ne­ti­min­den ba­şa­rıy­la ge­çen ve 1.’lik ödü­lü­nü Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun elin­den alan eki­bi kut­la­yan Bor­sa Baş­ka­nı Ka­ya “Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak Tür­ki­ye’de bir il­ki ger­çek­leş­tir­dik. Bir il­çe Bor­sa­sı ola­rak Tür­ki­ye'de­ki Bor­sa­lar için­de bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü al­dık. Ben, de­ği­şim ve dö­nü­şü­mün ön­cü­sü ol­duk­la­rı için bu eki­bi kut­lu­yo­ru­m” de­di. Ai­di­yet duy­gu­su için­de li­ya­kat­le ça­lı­şan Bor­sa per­so­nel­le­ri­nin Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı­nın ba­şa­rı­la­rın­da pay sa­hi­bi ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Ka­ya “Ü­ye­le­ri­mi­ze hiz­met sun­ma nok­ta­sın­da Bor­sa per­so­nel­le­ri­mi­zin te­mel düs­tu­ru ‘Ü­ye Mem­nu­ni­ye­ti’ ol­du. Ça­lı­şan­la­rı­mı­zın gay­ret­li ve fe­da­kâr­ca sun­du­ğu hiz­met­le­rin ödü­lü­nü de hep be­ra­ber al­dık. Bir il­ki ger­çek­leş­tir­dik ve Bor­sa­lar için­de Tür­ki­ye bi­rin­ci­si ol­duk. Bu ödü­lü alır­ken Ana­do­lu’ya da bir me­saj ver­dik. Per­so­nel­le­ri­mi­zi gay­ret­li ça­lış­ma­la­rın­dan ötü­rü ye­ni­den kut­lu­yo­rum. Her ça­lı­şa­nı­mı­zı baş­ta Ge­nel Sek­re­te­rim Ha­san Şan­lı ol­mak üze­re, Ak­re­di­tas­yon bi­ri­mi ve Bor­sa per­so­nel­le­ri­mi yü­rek­ten kut­lu­yor ve ba­şa­rı do­lu ni­ce yıl­lar di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya da­ha son­ra bü­yük İl’le­ri ge­ri­de bı­ra­ka­rak ak­re­di­tas­yon sis­te­mi de­ne­ti­min­den ba­şa­rı ile ge­çen ve Tür­ki­ye’de 1.’lik ödü­lü­nü alan Bor­sa Ak­re­di­tas­yon Eki­bi­ne pla­ket tak­dim et­ti.