TARSUSLULARDA, SOSYAL  KONUT PROJESİ HEYECANI

abdullah - 19 Eylül 2022 Pazartesi

TARSUSLULARDA, SOSYAL KONUT PROJESİ HEYECANI

SOSYAL KONUT

(ŞA­HİN TUR­GUT) Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın açık­la­ma­la­rı son­ra­sı Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı’nca (TO­Kİ) 400 ko­nu­tun in­şa edi­le­ce­ği Tar­sus’ta he­ye­can­lı bir bek­le­yiş baş­la­dı. Dar ge­lir­li ai­le­le­ri ve genç­le­ri ev sa­hi­bi yap­mak için ha­zır­la­nan TO­Kİ Sos­yal Ko­nut (ucuz ko­nut) Pro­je­sin­de de­tay­lar bel­li olur­ken, 14 Ey­lül’de baş­la­yan ve Ekim ayı so­nu­na ka­dar de­vam ede­cek baş­vu­ra­lar için Tar­sus­lu­lar ka­mu ban­ka­la­rı­na gi­de­rek ko­nu hak­kın­da bil­gi sa­hi­bi olu­yor­lar. TO­Kİ sa­ye­sin­de ev sa­hi­bi ol­mak is­te­yen Tar­sus­lu­lar, pro­je sa­ye­sin­de da­ha ön­ce­den ta­pu­su ol­ma­yan­la­rın ev sa­hi­bi ola­bi­le­ce­ği­ni, re­ka­bet or­ta­mı da ge­li­şe­ce­ği için em­lak sek­tö­rün­de­ki fi­yat­la­rın aşa­ğı çe­ki­le­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti­ler.