ŞEHİR TİYATROSUNA  3 TİYATRO OYUNCUSU  DAHA KATILDI

abdullah - 17 Eylül 2022 Cumartesi

ŞEHİR TİYATROSUNA 3 TİYATRO OYUNCUSU DAHA KATILDI

MBŞ ŞEHİR TİYATROSU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su, sa­nat­çı alı­mı ger­çek­leş­tir­di. 2020 yı­lın­da ye­ni alım­lar­la kad­ro­la­rı güç­len­di­ri­len sa­nat eki­bi, ih­ti­yaç da­hi­lin­de ge­niş­le­me­ye de­vam edi­yor. Sa­nat­çı kad­ro­su­na ka­tı­lan 3 ti­yat­ro oyun­cu­suy­la ye­ni se­zo­na gi­riş ya­pa­cak olan Şe­hir Ti­yat­ro­su, 14 Ekim’de se­yir­ci­si­ne mer­ha­ba di­ye­cek. Şe­hir Ti­yat­ro­su kad­ro­su­na 3 oyun­cu da­ha ek­len­di Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in kül­tür ve sa­na­ta ver­di­ği önem­le, Mer­sin’de sa­na­tı her­ke­se ve her ke­si­me ulaş­tır­ma viz­yo­nuy­la, 2020 yı­lın­da Mer­sin Şe­hir Ti­yat­ro­su’nun ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin sü­reç baş­la­tıl­mış, yur­dun dört bir ya­nın­da eği­tim gör­müş, sah­ne önü ve ge­ri­sin­de ça­lı­şa­cak oyun­cu ve tek­nik per­so­nel alı­mı ya­pı­la­rak kad­ro­lar güç­len­di­ril­miş­ti. Ger­çek­leş­ti­ri­len seç­me sı­na­vıy­la aday­lar; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su Ge­nel Sa­nat Yö­net­me­ni Mu­rat Atak ve ala­nın­da yet­kin isim­le­rin yer al­dı­ğı jü­ri­nin kar­şı­sın­da ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­di. “Sa­na­tın ge­rek­li­li­ği li­ya­kat ve ob­jek­tif de­ğer­len­dir­me­” Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, ye­ni kad­ro ile ye­ni se­zo­na gi­riş ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “Bun­dan 2 yıl ön­ce Tem­muz ayın­da Şe­hir Ti­yat­ro­mu­za ye­ni yol ar­ka­daş­la­rı­mı­zı ka­zan­dır­mak ve on­lar­la bir­lik­te gü­zel bir yol­da sa­nat yol­cu­lu­ğu yap­mak için bir ara­ya gel­miş­tik. 2 yıl son­ra tek­rar bir ara­da­yız. Se­zo­nu­muz baş­la­ma­dan ön­ce, 3 ye­ni ti­yat­ro oyun­cu­su ar­ka­da­şı­mız­la da­ha yol ala­lım is­te­dik. Çün­kü Ekim ayın­da prö­mi­yer ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz ve per­de­le­ri­mi­zi aça­ca­ğız. 3 ye­ni ar­ka­da­şı­mı­zı seç­mek için, hep be­ra­ber yi­ne gü­zel bir ko­mis­yon­la bir ara­da­yız. Çün­kü sa­na­tın ge­rek­li­li­ği li­ya­kat ve ob­jek­tif de­ğer­len­dir­me ol­du­ğu için, bir ön­ce­ki sı­nav­da yap­tı­ğı­mız gi­bi, bir jü­ri he­ye­ti­nin önün­de bu sa­nat­sal de­ğer­len­dir­me­yi ya­pı­yo­ru­z” de­di. “Kad­ro­muz her ge­çen gün bi­raz da­ha güç­le­ni­yo­r” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su Ge­nel Sa­nat Yö­net­me­ni Mu­rat Atak, güç­len­di­ril­miş kad­ro­la­rıy­la 14 Ekim’de per­de­le­ri aça­cak­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Bir Şe­hir Ti­yat­ro­su, 2 yıl aray­la ye­ni bir sı­nav ya­pı­yor ve kad­ro­muz her ge­çen gün bi­raz da­ha güç­le­ni­yor. Bu şa­ha­ne bir du­rum. Bu bir ye­te­nek sı­na­vı de­ğil. Biz bü­tün me­zun­la­rı­mı­zın hep­si­ni ye­te­nek­li ve eh­li­yet­li ka­bul edi­yo­ruz. Bu bir seç­me sı­na­vı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­mu­zun kim­le­re ih­ti­ya­cı var­sa, han­gi tür, han­gi tip oyun­cu­ya ih­ti­ya­cı var­sa on­la­rı seç­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Üçün­cü se­zo­nu­mu­za gi­ri­yo­ruz. Pan­de­mi sü­re­cin­de, müm­kün ol­du­ğu müd­det­çe per­de­le­ri­mi­zi aç­tık. Sal­gın sü­re­cin­de cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­yan sa­nat dün­ya­sı, şim­di ya­vaş ya­vaş ken­di­ne ge­li­yor. Bu yıl ye­ni sür­priz­ler ve da­ha güç­len­di­ril­miş bir kad­roy­la per­de aça­ca­ğı­mız için de çok mut­lu­yuz. Da­ha ge­niş, da­ha sağ­lam bir kad­ro ile 14 Ekim'de per­de­le­ri­mi­zi aça­rak se­yir­ci­miz­le bu­lu­şa­ca­ğı­z”  di­ye ko­nuş­tu.