KARGIPINARI KANALİZASYON ŞEBEKE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

abdullah - 17 Eylül 2022 Cumartesi

KARGIPINARI KANALİZASYON ŞEBEKE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

KARGIPINARI KANAMİZASYON ŞEBEKESİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) MES­Kİ, Er­dem­li İl­çe­si Kar­gı­pı­na­rı Ma­hal­le­si Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu, Şe­hit Ya­kup Yıl­maz Cad­de­le­ri ile Ni­lü­fer So­kak’ta bu­lu­nan ve eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­yan ka­na­li­zas­yon şe­be­ke hat­la­rı­nı da­ha mo­dern ve ka­li­te­li mal­ze­me­ler­le ye­ni­le­di. Ça­lış­ma­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la, va­tan­daş­la­ra uzun yıl­lar hiz­met sağ­la­ya­cak so­run­suz bir alt­ya­pı hiz­me­ti su­nu­lu­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Er­dem­li İl­çe­si Kar­gı­pı­na­rı Ma­hal­le­si Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu, Şe­hit Ya­kup Yıl­maz Cad­de­le­ri ile Ni­lü­fer So­kak’ta bu­lu­nan ve eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­yan ka­na­li­zas­yon şe­be­ke hat­la­rı­nı da­ha mo­dern ve ka­li­te­li mal­ze­me­ler­le ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Ça­lış­ma sa­ye­sin­de böl­ge­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­ra uzun yıl­lar so­run­suz bir alt­ya­pı hiz­me­ti sağ­la­na­cak. MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, muh­te­lif ma­hal­le­ler­de iç­me su­yu, ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur­su­yu hat­la­rı­nın dö­şen­me­si, ye­ni­le­me in­şa­atı, ka­na­li­zas­yon ter­fi is­tas­yon­la­rı ve iç­me su­yu de­po­la­rı re­ha­bi­li­tas­yo­nu ya­pım işi kap­sa­mın­da ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Er­dem­li İl­çe­si Kar­gı­pı­na­rı Ma­hal­le­si Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu, Şe­hit Ya­kup Yıl­maz Cad­de­le­ri ile Ni­lü­fer So­kak’ta bu­lu­nan ka­na­li­zas­yon şe­be­ke hat­la­rı­nın kul­la­nım öm­rü­nün dol­ma­sı ve ima­lat­la­rı­nın çok es­ki ta­rih­ler­de kü­çük çap­lar­da ya­pıl­mış ol­ma­sı ne­de­niy­le, böl­ge­de aşı­rı nü­fus ar­tı­şı­na bağ­lı ola­rak ye­ter­li hiz­met sağ­la­na­mı­yor­du. Bu­nun üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çe­rek ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı baş­la­tan MES­Kİ, es­ki ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­le­ri­ni va­tan­daş­la­ra uzun yıl­lar hiz­met su­na­bi­le­cek da­ha mo­dern ve bü­yük çap­lar­da bo­ru­lar ile ye­ni­le­di.