TARSUS’TA ÇOCUKLAR PONY ATLARI İLE BULUŞTU

abdullah - 17 Eylül 2022 Cumartesi

TARSUS’TA ÇOCUKLAR PONY ATLARI İLE BULUŞTU

PONY ATLARI

(TAR­SUS BLD.) Tar­sus Be­le­di­ye­si ve Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü iş­bir­li­ğiy­le ‘’Pony At­la­rı Tar­sus’ta’’ et­kin­li­ği ile ço­cuk­lar pony at­la­rı ile bu­luş­tu. Ço­cuk­la­rın ki­şi­sel ve sos­yal yön­le­ri­nin ge­liş­me­si için dü­zen­le­nen et­kin­lik ile ço­cuk­lar hem eğ­len­ce­li va­kit ge­çir­di hem de at­la­rı ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı bul­du. Tar­sus Be­le­di­ye­si ve Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü iş­bir­li­ğin­de ha­zır­la­nan et­kin­lik­te ço­cuk­lar ata bin­me fır­sa­tı bul­du. 75. Yıl Kül­tür Mer­ke­zi ya­nın­da dü­zen­le­nen et­kin­lik­te ço­cuk­lar Pony cin­si at­la­ra bi­ne­rek eğ­len­ce­li da­ki­ka­lar ya­şa­dı. Et­kin­lik­te ço­cuk­lar at bin­me­nin ya­nı sı­ra re­sim yap­ma, bo­ya­ma gi­bi et­kin­lik­ler ile bol­ca za­man ge­çir­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de, ger­çek­le­şen et­kin­li­ğe 414 yaş gru­bun­da­ki ço­cuk­lar üc­ret­siz ola­rak ka­tıl­dı. Pony at­la­ra bi­nen ço­cuk­lar et­kin­lik ala­nın­da çe­şit­li oyun ve ak­ti­vi­te­le­re de ka­tıl­dı. Pony at­lar­la ge­zen ço­cuk­lar, unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir gün ya­şar­ken Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür et­ti. Amaç­la­rı­nın ço­cuk­la­rı hem eğ­len­dir­mek hem de ye­ni ak­ti­vi­te­ler­le bu­luş­tur­mak ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, "Be­le­di­ye­miz ve Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü iş­bir­li­ğin­de ço­cuk­lar için gü­zel bir et­kin­lik dü­zen­le­dik. Ama­cı­mız ço­cuk­la­rın ke­yif­li ve eğ­len­ce­li za­man ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak ol­du. Gü­zel ve renk­li bir et­kin­lik ol­du. Bu­nun­la bir­lik­te ço­cuk­la­ra hay­van ve at sev­gi­si­ni de aşı­la­mak is­ti­yo­ruz. Yüz­ler­ce ço­cu­ğu­muz ha­ya­tın­da ilk kez ata bin­me fır­sa­tı bul­du. Et­kin­li­ği­mi­ze ka­tı­lan bü­tün ai­le­ler ve ço­cuk­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum." de­di. ÇO­CUK­LAR DO­YA­SI­YA EĞ­LEN­Dİ At bin­me­ye ge­len ço­cuk­lar­dan Es­lem Ka­ra­ova (10) ise at­la­rı çok sev­di­ği­ni ifa­de ede­rek, “At bin­me et­kin­li­ği­ne gel­dim çok gü­zel­di çok eğ­len­dim.  Her­kes gel­sin bu eğ­len­ce­yi tat­sın, ar­tık at­lar­dan kork­mu­yo­rum. Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum." di­ye ko­nuş­tu Mi­na Nur Er­çe­tin (7) ise, "At­la­rı çok se­vi­yo­rum, hep te­le­viz­yon­da gö­rü­yor­dum ama ilk de­fa at ile ge­zin­ti yap­tım. Bu anı­mı tüm ar­ka­daş­la­rı­ma an­la­ta­ca­ğım. Be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum." de­di. Bu anı­sı­nı ar­ka­daş­la­rı­na an­la­ta­ca­ğı­nı söy­le­yen Be­li­nay Er­çe­tin (11), ‘’ Ben bu­gün çok eğ­len­dim. Pony at­lar çok gü­zel­di. At­la­rı sev­dim ve on­lar­la ge­zin­ti yap­tım.’’ di­ye ko­nuş­tu. Ço­cuk­lar ve ai­le­le­ri de dü­zen­le­nen et­kin­li­ğin çok eğ­len­ce­li ve gü­zel ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Baş­kan Boz­do­ğan’a ve ku­lüp gö­rev­li­le­ri­ne te­şek­kür et­ti.