Jandarma Komutanı Binbaşı  Güler’den , Borsaya İadeyi Ziyaret

abdullah - 17 Eylül 2022 Cumartesi

Jandarma Komutanı Binbaşı Güler’den , Borsaya İadeyi Ziyaret

İADE-İ ZİYARET

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Meh­met Gü­ler , Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya’ya İa­de­i zi­ya­ret­te bu­lun­du.     Bin­ba­şı Gü­ler, Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer ve Mec­lis Baş­kan Ve­ki­li Fat­ma Te­mel’in­de bu­lun­du­ğu zi­ya­ret sı­ra­sın­da Baş­kan Mu­rat Ka­ya ile gün­de­me da­ir is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nur­ken, Tar­sus’un Bü­yük ve Hu­zur­lu Bir kent ol­du­ğu­nu Tar­sus’un bü­yük ve hu­zur­lu bir kent ol­du­ğu­nu ve bu hu­zu­run art­ma­sı nok­ta­sın­da jan­dar­ma teş­ki­la­tı ola­rak gö­rev­le­ri­ni en iyi şe­kil­de yap­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.  Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ise Bin­ba­şı Gü­ler’in İa­dei zi­ya­re­tin­den bu­lun­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­rir­ken ken­tin ta­rı­mıy­la, ta­rım­sal ti­ca­ret hac­mi ve eko­no­mik ya­pı­sıy­la her za­man tü­ket­ti­ğin­den da­ha faz­la üre­ten bir il­çe ko­nu­mun­da ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Mu­rat Ka­ya,  baş­ta Te­rör­le mü­ca­de­le ol­mak üze­re ül­ke­mi­zin her böl­ge­sin­de ge­ce gün­düz de­me­den gö­rev­le­ri­nin ba­şın­da olan jan­dar­ma teş­ki­la­tı­na son­suz gü­ven­le­ri­nin ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.