TADER ’den Rektör Yardımcısı Prof. Dr.  Yılmaz Tezcan’a ziyaret

abdullah - 17 Eylül 2022 Cumartesi

TADER ’den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Tezcan’a ziyaret

TADER TEZCAN'I ZİYARET ETTİ

An­ka­ra Tar­sus­lu­lar Der­ne­ği (TA­DER) Baş­ka­nı Se­mih Öz­su, yö­ne­tim kur­lu üye­le­ri ile bir­lik­te An­ka­ra Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­nan Prof. Dr. Yıl­maz Tez­can’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le, ba­şa­rı­lar di­le­di. Baş­kan Se­mih Öz­su; Mer­sin­li hem­şeh­ri­miz Prof. Dr. Yıl­maz Tez­can’ın Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si Rek­tör yar­dım­cı­sı ola­rak atan­ma­sın­dan do­la­yı duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti ifa­de ede­rek, ‘’Hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin önem­li gö­rev­le­re gel­me­si­ni önem­si­yo­ruz, Sa­yın Tez­can’ ın da­ha ön­ce­ki gö­rev­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi, ye­ni gö­re­vin­de de ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­na de­vam ede­ce­ği­ne olan inan­cı­mız­la, ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz.’’ de­di. Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Yıl­maz Tez­can ise; Ta­der’ in zi­ya­re­tin­den do­la­yı mem­nu­ni­ye­ti­ni di­le ge­tir­di. Ta­der ’in gü­zel ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı­nı ken­di­si­ne dü­şen her ko­nu­da yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Tez­can; Bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­da Mer­sin­li hem­şeh­ri­le­ri­nin her za­man ya­nın­da ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. TA­DER’ in Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­re­ve ata­nan ve ay­nı za­man­da Tıp Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı­na da ve­ka­let eden Prof. Dr. Yıl­maz Tez­can’ ı zi­ya­re­tin­de, Baş­ka­nı Se­mih Öz­su' nun ya­nı sı­ra, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Er­dal Uyan, Ha­kan Dül­kar ve M. Ali Özı­şık’ da ha­zır bu­lun­du. (TA­DER)