“Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü”

abdullah - 17 Eylül 2022 Cumartesi

“Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü”

İLK YARDIM PROTOKOLÜ

TGF Ge­nel Baş­kan Ve­ki­li ve Çu­ku­ro­va Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Esen­de­mir: "Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 22 ilk yar­dım mer­ke­zin­de ba­sın men­su­bu ar­ka­daş­la­rı­mız bu eği­ti­mi ala­cak" Ga­zi­an­tep’te­ki tra­fik ka­za­sın­da İh­las Ha­ber Ajan­sı mu­ha­bir­le­ri Mu­ham­med Ab­dul­ka­dir Esen ile Umut Ya­kup Tan­rı­över’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 16 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan Çu­ku­ro­va Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu (TGF) ve Türk Kı­zı­lay ara­sın­da “Med­ya Men­sup­la­rı İlk Yar­dım Bil­gi­len­dir­me İş­bir­li­ği Pro­to­ko­lü­” im­za­lan­dı. Çu­ku­ro­va Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­tin­de dü­zen­le­nen im­za tö­re­ni­ne Türk Kı­zı­lay Ge­nel Sek­re­te­ri Ra­ma­zan Say­gı­lı, TGF Ge­nel Baş­kan Ve­ki­li ve Çu­ku­ro­va Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (ÇGC) Baş­ka­nı Ca­fer Esen­de­mir, TGF Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Mer­sin Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (MGC) Baş­ka­nı Rüs­tem Ka­ya Te­pe, ÇGC Ge­nel Sek­re­te­ri Se­fa Say­gı­de­ğer, ÇGC Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­se­min Ata­soy, Tür­ki­ye Spor Ya­zar­la­rı Der­ne­ği Ada­na Şu­be­si Baş­ka­nı Ke­rim Hoş­fi­ki­rer ve ba­sın men­sup­la­rı ka­tıl­dı. İlk ola­rak Türk Kı­zı­lay gö­rev­li­le­ri top­lan­tı­ya ka­tı­lan ba­sın men­sup­la­rı­na tra­fik ka­za­sı anın­da alı­na­cak gü­ven­lik ön­lem­le­ri ve ilk yar­dım hak­kın­da bil­gi ver­di. Da­ha son­ra Çu­ku­ro­va Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Esen­de­mir ve Türk Kı­zı­lay Ge­nel Sek­re­te­ri Say­gı­lı ha­zır­la­nan pro­to­ko­lü im­za­la­dı. Türk Kı­zı­lay Ge­nel Sek­re­te­ri Say­gı­lı, “Kar­deş­le­ri­mi­zin ve­fa­tı son­ra­sı fe­de­ras­yon­la ile­ti­şi­me geç­tik. İlk pro­to­ko­lü Ada­na’da im­za­la­dık. Bu­nu ül­ke ge­ne­li­ne ya­ya­ca­ğız. Gö­zü­müz ku­la­ğı­mız olan ba­sın men­sup­la­rı ha­ber ya­par­ken olay ye­ri­ne ilk gi­den­ler­den olu­yor. İş­te bu nok­ta­da ilk yar­dım eği­tim­le­ri olur­sa gü­ven­lik ön­le­mi ala­bi­lir­ler. Bu­nun­la bir­lik­te can kur­ta­ra­rak ilk yar­dım kah­ra­ma­nı da ola­cak­la­r” di­ye ko­nuş­tu.                (TGF GE­NEL MER­KE­Zİ)