BORSA, SEÇİM ÖNCESİ  SON MECLİSİNİ YAPTI

abdullah - 16 Eylül 2022 Cuma

BORSA, SEÇİM ÖNCESİ SON MECLİSİNİ YAPTI

TTB'DA SEÇİM

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Ekim ayı­nın ilk haf­ta­sın­da ya­pı­la­cak olan Bor­sa se­çim­le­ri ön­ce­sin­de Mec­lis Üye­le­ri ile bir ara­ya gel­di. Mec­lis Baş­kan Ve­ki­li Fat­ma Te­mel’in baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da, Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın son iki ay­da ger­çek­leş­tir­di­ği fa­ali­yet­ler gö­rü­şü­lür­ken, top­lan­tı­da ola­ğan gün­dem mad­de­le­ri de onay­lan­dı. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, mec­lis üye­le­ri­ne hi­ta­ben yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, yak­la­şık 10 yıl­dır yü­rüt­tü­ğü Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı sü­re­sin­de bir çok ilk­le­re ve ‘ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri’ne im­za at­tık­la­rı­nı ama en bü­yük he­di­ye­nin ge­çen haf­ta için­de TOBB’nde dü­zen­le­nen tö­ren­de bü­yük il­ler ge­ri­de bı­ra­kı­lır­ken bir il­çe Bor­sa­sı olan Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’na, Tür­ki­ye 1.’lik ödü­lü ve­ril­me­sin­den duy­du­ğu onu­ru ve gu­ru­ru pay­laş­tı. “Biz bü­yük ve güç­lü bir ai­le­yi­z” di­yen Mu­rat Ka­ya, 10 yıl­lık gö­rev sü­re­le­ri içe­ri­sin­de bü­yük iş­ler ba­şar­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Or­ta­ya koy­du­ğu­muz viz­yon ile Tar­sus’umu­za hiz­met et­me­ye ça­lış­tık, önem­li ve bü­yük iş­ler ger­çek­leş­tir­dik. Çün­kü biz bü­yük ve güç­lü bir ai­le­yiz. Biz ol­du­ğu­muz için hep bir­lik­te da­ha güç­lü olu­yo­ruz. Biz­ler gö­re­ve gel­dik­ten son­ra Yö­ne­tim Ku­ru­lum ve Mec­li­sim ile bir­lik­te ‘ben de­ğil biz’ fel­se­fe­si ile yo­lu­mu­za de­vam et­tik. ‘ Ben de­ğil biz’ de­me­yi he­pi­miz bir­bi­ri­mi­ze aşı­la­dık. Bun­dan son­ra­da biz­ler­den bay­ra­ğı dev­ra­la­cak olan ye­ni ar­ka­daş­la­rın bu şi­ar­la de­vam ede­cek­le­ri­ne inan­cım tam­dır. Şu­nun al­tı­nı çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki; Kav­ga kül­tü­rü ile hiç­bir ku­ru­mun bir ye­re ge­le­me­ye­ce­ği­ni bu­ra­dan siz­ler­le pay­laş­mak is­te­rim. Ben bu ve­si­ley­le Bor­sa­mı­za hiz­met eden tüm Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Mec­lis Üye­si ar­ka­daş­la­rı­mı, Bor­sa Ge­nel Sek­re­te­rim Ha­san Şan­lı ile Bor­sa per­so­nel­le­ri­miz yü­rek­ten kut­lu­yor ve ba­şa­rı do­lu ni­ce yıl­lar di­li­yo­rum.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Ka­ya, Ekim ayı­nın ilk haf­ta­sın­da ya­pı­la­cak olan Bor­sa se­çim­le­rin­de gö­re­ve ge­le­cek olan ye­ni mec­lis üye­le­ri­ne ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lun­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di. Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın Mec­lis top­lan­tı­sı son­ra­sı Baş­kan Mu­rat Ka­ya, 20132022 ve 20182022 ta­rih­le­ri ara­sın­da Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­li­si’nde gö­rev ya­pan Mec­lis Üye­le­ri­ne bi­rer pla­ket tak­dim et­ti. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, pla­ket tö­re­ni son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­mı­zın bu za­ma­na ka­dar gös­ter­miş ol­du­ğu tüm ba­şa­rı ve ça­lış­ma­la­rı­nı hep bir­lik­te, el bir­li­ği, gö­nül bir­li­ği ve akıl bir­li­ğiy­le el­de et­tik. Gö­rev yap­tı­ğı­mız sü­re bo­yun­ca siz de­ğer­li mec­lis üye­le­ri­mi, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma hiz­met­le­ri­niz­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di.