BAŞKAN SEÇER: “TARSUS’UN GÜRLÜ  MAHALLESİ’NE ÇOK FONKSİYONLU  ATIK DEPOLAMA TESİSİ YAPACAĞIZ”

abdullah - 16 Eylül 2022 Cuma

BAŞKAN SEÇER: “TARSUS’UN GÜRLÜ MAHALLESİ’NE ÇOK FONKSİYONLU ATIK DEPOLAMA TESİSİ YAPACAĞIZ”

ATIK DEPOLAMA

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, ya­kın bir za­man­da Tar­sus’un Gür­lü Ma­hal­le­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de çok fonk­si­yon­lu ka­tı atık de­po­la­ma te­si­si­nin te­me­li­ni ata­cak­la­rı­nı söy­le­di.  Se­çer, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Ey­lül ayı 1. Bir­le­şi­min­de ko­nu ile il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Tar­sus Gür­lü Ka­tı Atık De­po­la­ma Ala­nı’nın tah­si­si­nin, Mil­li Em­lak’tan çok ya­kın bir za­man­da gel­di­ği­ni be­lir­te­rek “Ben eme­ği ge­çen her­ke­se bu­ra­dan te­şek­kür edi­yo­ruz. Ora­dan ev­sel atık­la­rı, ka­tı atık­la­rı ta­şı­mak zo­run­da ka­lı­yor­duk bu­ra­da­ki ye­re. Bu da bi­ze cid­di bir ma­li­yet ge­ti­ri­yor­du. Ora­yı sü­rat­le çok fonk­si­yon­lu ka­tı atık de­po­la­ma te­si­si ya­pa­ca­ğız. Teh­li­ke­li, az teh­li­ke­li, çok teh­li­ke­li, kim­ya­sal atık­lar gi­bi çok gü­zel ye­ni iş­lev­ler yük­le­yip, bir te­sis ha­le ge­ti­re­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.