TARSUS HİNTERLANDI ARKEOLOJİK  YÜZEY ARAŞTIRMALARI PROJESİ VE  2022 YILI SONUÇLARI AÇIKLANDI

abdullah - 16 Eylül 2022 Cuma

TARSUS HİNTERLANDI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI PROJESİ VE 2022 YILI SONUÇLARI AÇIKLANDI

TARSUS'TA ARKEOLOJİ

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı- Mersin Üniversitesi ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle yürütülen “Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi ve 2022 sonuçlarını” açıkladı. Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi Başkanı Doç. Dr. Deniz Kaplan, TSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Basın toplantısına, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Togo ile bazı öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Deniz Kaplan konuşmasına, Tarsus’un tarihteki isimleri ve anlamları, geniş tarım arazileri, Antik yollar etrafındaki konumu itibarı ile tarihteki öneminden bahsederek başladı. Ka­dim bir kent olan Tar­sus’un yü­zey araş­tır­ma­la­rı­na ne­den ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­nu ve kent mer­ke­zi dı­şın­da ka­lan ara­zi­ler­de ne­den yü­zey araş­tır­ma­la­rı yap­tık­la­rı­nı ve 2022 yı­lı iti­ba­riy­le so­nuç­la­rı­nı açık­la­yan Kap­lan, Yü­zey Araş­tır­ma­sı pro­je­le­ri­ne 2016 yı­lın­da baş­la­dık­la­rı­nı ve Tar­sus hin­ter­lan­dı ile il­gi­li bil­gi­le­re ulaş­mak için il­çe­ye bağ­lı 55 kö­yü­nü zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni ve bu kap­sam­da 15 kö­yü da­ha zi­ya­ret edip, in­ce­le­ye­cek­le­ri­ni söy­le­di.Zi­ya­ret etik­le­ri köy­ler­de muh­tar­lar ve aza­lar eş­li­ğin­de ya­pı­lan ören yer­le­ri in­ce­le­me­sin­de Tar­sus’un ta­ri­hi­ne ışık tu­tan bir­çok yer­le­şim ye­ri, me­zar, ya­zıt, ha­mam, iba­det­ha­ne, gö­çer yol­lar ve an­tik yol­lar bul­duk­la­rı­nı be­lir­ten De­niz Kap­lan, “Tar­sus, Ana­do­lu’nun ka­dim kent­le­rin­den­dir. Ken­tin is­mi, ilk ola­rak Hi­tit kay­nak­la­rın­da “Tarz(s)a” ola­rak anıl­mak­ta­dır. Asur yıl­lık­la­rın­da ken­tin adı “Tar­zi­”dir. Es­ki Yu­nan­lı­lar ve Ro­ma­lı­lar ta­ra­fın­dan Tar­sos/Tar­sus ola­rak ad­lan­dı­rı­lan kent, gü­nü­müz­de Tar­sus is­mi ile ya­şa­ma­ya de­vam et­mek­te­dir. Ge­niş ta­rım ara­zi­le­ri, Kydnos Neh­ri’nin oluş­tur­dug­̆u li­man ve Tar­sus’un an­tik yol­lar kül­tür bi­ri­ki­mi­ne sa­hip ol­muş­tu­r” de­di. An­tik Tar­sus’un üze­rin­de güç­lü bir şe­kil­de ya­şa­ma­ya de­vam eden gü­nü­müz Tar­sus’unun, kül­tü­rel bi­ri­ki­mi­nin ke­sin­ti­siz bir şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ne işa­ret eden Kap­lan, bu­na kar­şın bu­gün­kü Tar­sus’un, an­tik Tar­sus’un ka­lın­tı­la­rı­na ve on­lar ara­cı­lı­ğıy­la ula­şı­la­cak bil­gi­le­re eriş­mek için en­gel teş­kil et­mek­te ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu ne­den­le an­tik Tar­sus ile il­gi­li kent mer­ke­zi dı­şın­da­ki fark­lı alan­lar­da ar­ke­olo­jik ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­me­si önem arz et­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da kent­le­re deg­̆er ka­tan bir di­ğer un­sur, hin­ter­land­la­rı­dır. Gü­nü­müz Tar­sus İl­çe­si’nin dağ­lık ara­zi­si, an­tik Tar­sus ken­ti­nin geç­miş­te de bir par­ça­sıy­dı­” di­ye ko­nuş­tu.  2016 yı­lın­dan iti­ba­ren Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın izin­le­riy­le ken­di­si­nin baş­kan­lı­ğın­da, Mer­sin Üni­ver­si­te­si ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin teş­vik­le­riy­le ve Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı­nın ana spon­sor­lu­ğun­da  sür­dü­rül­mek­te olan yü­zey araş­tır­ma­la­rı­na yö­ne­lik Tar­sus Hin­ter­lan­dı Yü­zey Araş­tır­ma­la­rı kap­sa­mın­da el­de edi­len ye­ni bu­lun­tu­lar ve bil­gi­le­rin, “Tar­sus Araş­tır­ma­la­rı­” baş­lık­lı ye­ni bir di­zin ile bi­lim dün­ya­sı­na su­nul­mak­ta ol­du­ğu­nu, bu kap­sam­da “Tar­sus Araş­tır­ma­la­rı 1 ve 2” ad­lı ki­tap­la­rı ya­yın­la­dık­la­rı­nı, şim­di­ler­de ise 3. Ki­ta­bın ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı kay­de­den Kap­lan,  “Tar­sus’un dağ­lık coğ­raf­ya­sı­nın kül­tü­rel mi­ra­sı­nı or­ta­ya çı­kar­mak­la be­ra­ber an­tik Tar­sus’un kent mer­ke­zi ile il­gi­li ba­zı ka­ran­lık hu­sus­la­rın ay­dın­la­tıl­ma­sı­na da ola­nak sun­mak­ta­dır. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da çok sa­yı­da kır­sal yer­le­şim, yer­le­şim­le­ri bir­bi­ri­ne bağ­la­yan yol­lar, ya­zıt­lar ve nek­ro­pol alan­la­rı bu­lun­muş­tur. Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­rın bir di­ğer ama­cı, Tar­sus’un dağ­lık coğ­raf­ya­sın­da tu­rizm des­ti­nas­yon­la­rı oluş­tur­mak­tır. Ay­rı­ca köy sa­kin­le­ri­nin Tar­sus ta­ri­hi­ne va­kıf ol­ma­la­rı ve kül­tür var­lık­la­rı­nın ko­run­ma­sı bi­lin­ci­ne sa­hip ol­ma­la­rı, araş­tır­ma eki­bi­nin özen gös­ter­di­ği bir di­ğer hu­sus­tur.. Tar­sus Araş­tır­ma­la­rı I ve II ya­yın­lan­mış olup Tar­sus Araş­tır­ma­la­rı III için ça­lış­ma­lar de­vam et­mek­te­di­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Edin­dik­le­ri ba­zı bul­gu­la­rın 2030 bin yıl ön­ce­si­ne ait ol­du­ğu­nu kay­de­den Kap­lan, ta­ri­hin­de önem­li bir Baş­kent olan Tar­sus’un ta­ri­hi­ni ge­le­cek ku­şak­la­ra en iyi şe­kil­de an­lat­mak, kül­tü­rel de­ğer­le­ri­nin ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak is­te­dik­le­ri­ni ve bu ça­lış­ma­lar­da Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’ndan bü­yük des­tek gör­dük­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Da­ha son­ra so­ru­la­rı ya­nıt­la­yan Mer­sin Üni­ver­si­te­si Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­si De­niz Kap­lan’a yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ne­de­niy­le gü­nün anı­sı­na Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak ta­ra­fın­dan pla­ket tak­dim edil­di.       (Ha­ber Mer­ke­zi)