MERSİN VALİSİ PEHLİVAN, ÇUKUROVA  HAVALİMANI İNŞAAT SAHASINDA  BİR DİZİ İNCELEMELERDE BULUNDU

abdullah - 16 Eylül 2022 Cuma

MERSİN VALİSİ PEHLİVAN, ÇUKUROVA HAVALİMANI İNŞAAT SAHASINDA BİR DİZİ İNCELEMELERDE BULUNDU

ÇUKUROVA HAVALİMANI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, Ko­zu­va Şir­ket­ler Gru­bu ta­ra­fın­dan alt ve üst ya­pı iş­le­ri yü­rü­tü­len ve 45 aş içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı bek­le­nen Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı in­şa­at sa­ha­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Va­li Peh­li­van, in­ce­le­me sı­ra­sın­da ter­mi­nal bi­na­sı, ha­va­li­ma­nı­nın yol­cu ter­mi­na­li, kat­lı oto­par­kı ve ila­ve te­sis­le­rin­de de­vam eden ça­lış­ma­la­rın son du­ru­mu hak­kın­da yük­le­ni­ci fir­ma sa­hi­bi Sü­ley­man Ko­zu­va ve il­gi­li di­ğer yet­ki­li­le­rin­den bil­gi­ler al­dı. Yak­la­şık 12 mil­yon yol­cu­ya hiz­met ve­re­cek şe­kil­de plan­la­nan Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı hiz­me­te açıl­dı­ğın­da çev­re il­le­re ve çev­re il­ler­den ha­va­li­ma­nı­na hem ka­ra yo­lu hem de­mir yo­lu ile son de­re­ce ra­hat ve ça­buk ula­şım sağ­la­na­cak Va­li Peh­li­van’a in­ce­le­me­ler sı­ra­sın­da Va­li Yar­dım­cı­sı Alp Eren Yıl­maz, Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Ne­cip Ça­rık­cı­oğ­lu, Sa­hil Gü­ven­lik Ak­de­niz Böl­ge Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Oğuz Bav­bek, il­çe pro­to­kol üye­le­ri de eş­lik et­ti.