MHP HEYETİ’NDEN, ŞEHİT  AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

abdullah - 16 Eylül 2022 Cuma

MHP HEYETİ’NDEN, ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

TAZİYE ZİYARETİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin İl Baş­ka­nı Zey­nel Uğur Göl­ge­li, Pen­çe Ki­lit Ha­re­kâ­tı kap­sa­mın­da Irak’ın ku­ze­yin­de te­rör ör­gü­tü­nün tu­zak­la­dı­ğı EYP’nin pat­la­ma­sı so­nu­cu şe­hit olan Tar­sus­lu Ha­va Sa­vun­ma Ast­su­bay Kı­dem­li Ça­vuş Okan Me­te­öz’ün ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. İl Baş­ka­nı Göl­ge­li, İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Es­ra Ay­dın, MHP İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ve yö­ne­ti­mi, KA­ÇEP İl Baş­ka­nı Fa­di­me Şen ve Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç ile bir­lik­te şe­hit Okan Me­te­öz’ün, Ha­cı­ham­za­lı Ma­hal­le­si’nde­ki evi­ni zi­ya­ret et­ti. Şe­hit Okan Me­te­öz’ün ba­ba­sı Bü­lent ve an­ne­si Ay­fer Me­te­öz ile ya­kın­la­rı­na ta­zi­ye di­lek­le­rin­de bu­lu­nan Baş­kan Göl­ge­li, va­ta­nı­mı­zın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü, mil­le­ti­mi­zin hu­zur ve re­fa­hı için can­la­rı­nı ve­ren şe­hit­le­ri­mi­zin hak­kı­nın öde­ne­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Biz­ler her za­man şe­hit­le­ri­mi­zin ai­le­le­ri­nin ya­nın­da­yız ve bun­dan son­ra da yan­la­rın­da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” de­di.