"Öykülerle Tarsus"

abdullah - 15 Eylül 2022 Perşembe

"Öykülerle Tarsus"

MEHMET METİN-KAYA

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus  İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin ve be­ra­be­rin­de bu­lu­nan he­yet ile Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı­na zi­ya­ret­te bu­lun­du. Zi­ya­ret­le­rin­de Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bağ­lı öğ­ret­men­le­rin hi­ka­ye­leş­tir­di­ği "Öy­kü­ler­le Tar­sus" ki­ta­bı Baş­kan Mu­rat Ka­ya’ya tak­dim edil­di. Baş­kan Mu­rat Ka­ya, zi­ya­ret­ten ötü­rü te­şek­kür­le­ri­ni ile­tir­ken, “Me­de­ni­yet­le­rin mer­ke­zi Tar­sus’un ta­rih ve kül­tü­rü­nü hi­ka­ye ta­dın­da en akıl­da ka­la­cak yo­lu se­çe­rek ki­tap­laş­tı­ran öğ­ret­men­le­ri­mi­ze te­şek­kür ede­rim. Eme­ği ge­çen öğ­ret­men­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yor, ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum ”de­di.   Tar­sus’un ta­ri­hi yer­le­ri­ni ele alan ki­ta­bı Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya’ya  tak­dim eden Meh­met Me­tin, “Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de 19 öğ­ret­me­ni­miz ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan hi­ka­ye­ler­den olu­şan, "Öy­kü­ler­le Tar­sus" ki­ta­bı­mız­da sos­yal et­ki­le­şi­min da­ha faz­la ar­tı­rıl­ma­sı , özel­lik­le il­ko­kul ve or­ta­okul se­vi­ye­sin­de­ki tüm genç­le­ri­mi­ze Tar­sus’un kül­tü­rü, ta­ri­hi ve me­de­ni­ye­tiy­le ala­ka­lı de­ğer­le­ri bir­bi­rin­den gü­zel hi­ka­ye­le­re dö­nüş­tü­re­rek akıl­da ka­lı­cı ha­le ge­tir­me­yi  he­def­le­di­k” de­di.