BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE EKİPLERİ  DÜZENLİ YAPILAN TATBİKATLARLA  EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

abdullah - 15 Eylül 2022 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE EKİPLERİ DÜZENLİ YAPILAN TATBİKATLARLA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İTFAİYECİLERİN TATBİKATLARI

 (Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı Tar­sus Grup Amir­li­ği ekip­le­ri, dü­zen­li ya­pı­lan tat­bi­kat­lar­la eği­tim al­ma­ya de­vam edi­yor. Baş­ta yan­gın olay­la­rı ol­mak üze­re, ya­ra­la­ma­lı tra­fik ka­za­la­rın­dan kur­tar­ma ope­ras­yon­la­rı­na, mah­sur ka­lan can­lı­la­ra ula­şıl­ma­sın­dan or­man yan­gın­la­rı­na des­tek ve­ril­me­si­ne ka­dar bir­çok olay­da can­la baş­la ça­lı­şan Bü­yük­şe­hir İt­fa­iye bi­ri­mi ekip­le­ri, eği­tim fa­ali­yet­le­ri­ne de bü­yük önem ve­ri­yor. Eği­tim­ler­de ka­pa­lı ve du­man­lı alan­lar­da iler­le­me, tra­fik ka­za­la­rı­na mü­da­ha­le anın­da kes­me, ayır­ma, kal­dır­ma ve araç­tan ya­ra­lı çı­kart­ma ve­ya ku­yu­dan can­lı kur­tar­ma ope­ras­yon­la­rın­da ne ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da uy­gu­la­ma­lı iş­lem­ler ye­ri­ne ge­ti­ri­li­yor. Ka­mu ve özel ku­rum­lar­da da eği­tim ve­ri­li­yor Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye­si Tar­sus Grup Amir­li­ği’nde gö­rev­li eği­tim so­rum­lu­su İs­ma­il Cey­ran ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da bi­rim için­de er­le­re yö­ne­lik ara­ma­kur­tar­ma tat­bi­kat­la­rı­nın ya­nı sı­ra ka­mu ve özel sek­tör­ler­den ge­len ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da üc­ret­siz ola­rak uy­gu­la­ma­lı yan­gın ve kur­tar­ma tat­bi­kat­la­rı da ya­pı­lı­yor. ‘Te­mel yan­gın eği­ti­mi ve tat­bi­kat’ fa­ali­yet­le­rin­de yan­gın tü­pü kul­la­nı­mı, yük­sek kat­lı bi­na­lar­da mah­sur ka­lan­la­rın kur­ta­rıl­ma­sı, yan­gı­nın ilk anın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ve önem arz eden hu­sus­la­rın de­tay­lı şe­kil­de an­la­tı­mı ya­pı­lı­yor. İt­fa­iye Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da okul­lar­da da öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik eği­tim ve­ri­li­yor.