BÜYÜKŞEHİR’İN “İLK ÇANTAM PROJESİ”  ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

abdullah - 15 Eylül 2022 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR’İN “İLK ÇANTAM PROJESİ” ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

İLK ÇANTAM

(Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin eği­ti­me des­te­ği de­vam edi­yor. Baş­kan Va­hap Se­çer’in baş­lat­tı­ğı “İlk Çan­tam Pro­je­si­” kap­sa­mın­da, Tar­sus ve Çam­lı­yay­la’da 1. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­ne, içe­ri­sin­de kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri­nin de ol­du­ğu çan­ta­lar da­ğı­tı­lı­yor. Bü­yük­şe­hir Kurs Mer­kez­le­ri’nde gö­rev­li öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma ile Tar­sus ve Çam­lı­yay­la’da mer­kez ile bağ­lı ma­hal­le­ler­de be­lir­le­nen okul­lar­da, 1. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­ne çan­ta­la­rı tes­lim edi­li­yor.   Eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği ya­rat­mak adı­na de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de LGS ve YKS kurs­la­rı açan, yi­ne aç­tı­ğı kreş­ler­de mi­nik­le­re ilk eği­tim im­ka­nı­nı su­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len “İlk Çan­tam Pro­je­si­” kap­sa­mın­da bu yıl Mer­sin’in tüm il­çe­le­rin­de top­lam 18 bin çan­ta da­ğı­tı­yor. Haf­ta ba­şın­da Tar­sus Ye­ni Ma­hal­le’de yer alan Ka­zım Taş­kın İl­ko­ku­lu’nda, Fah­ret­tin­pa­şa Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Fah­ret­tin­pa­şa İl­ko­ku­lu’nda ve Ye­şil Ma­hal­le’de­ki Ah­met Ye­se­vi İl­ko­ku­lu’nda öğ­ren­ci­ler, öğ­ret­men­ler ve ve­li­ler ile bir ara­ya ge­len Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, mi­nik­le­re ye­ni eği­ti­möğ­re­tim dö­ne­min­de ba­şa­rı­lar di­le­di ve çan­ta­la­rı­nı da­ğıt­tı.