3. ÇEVRE YOLU’NDA YAPILAN HEMZEMİN  KANALİZE KAVŞAK UYGULAMASI TAMAMLANDI

abdullah - 15 Eylül 2022 Perşembe

3. ÇEVRE YOLU’NDA YAPILAN HEMZEMİN KANALİZE KAVŞAK UYGULAMASI TAMAMLANDI

KANALİZE KAVŞAK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri­nin, 3. Çev­re Yo­lu’nda ger­çek­leş­tir­di­ği ve Tür­ki­ye’de ilk olan hem­ze­min ka­na­li­ze kav­şak ça­lış­ma­sı, 5 gün gi­bi kı­sa bir sü­re­de ta­mam­la­na­rak tra­fi­ğe açıl­dı. 3 bin 500 ton sı­cak as­falt se­ri­mi ya­pıl­dı Top­lam 6 bin 75 met­re­lik yol­da ya­pı­lan ye­ni­le­me ve dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, 36. Cad­de ile 13. Cad­de ke­si­şi­min­de­ki böl­ge, 1 haf­ta­lı­ğı­na tra­fi­ğe ka­pa­tıl­mış­tı. 4. Çev­re yo­lun­da ya­pı­lan yo­lun bir ben­ze­ri­ni 3. Çev­re yo­lun­da uy­gu­la­ma­ya alan ekip­ler, yol gü­zer­gâ­hın­da 36. Cad­de ile Ali Ka­ya Mut­lu Cad­de­si (13.Cad­de) ke­si­şi­min­de­ki kav­şak­ta, hem­ze­min ka­na­li­ze kav­şak uy­gu­la­ma­sı­nı ta­mam­la­dı. Araç­la­rın düz is­ti­ka­met­te, sa­ğa ve so­la dö­nüş­le­rin­de 3 fark­lı kul­var­dan yön­len­dir­me ya­pan kav­şak sa­ye­sin­de, tra­fik ışık­la­rın­da bek­le­me sü­re­si en aza in­di­ri­li­yor.   1.900 ton bin­der, 1.600 ton aşın­ma ta­ba­ka­sı ol­mak üze­re, top­lam 3 bin 500 ton sı­cak as­falt se­ri­mi ya­pan ekip­ler,  5 bin met­re bor­dür ve 4 bin m2 de kal­dı­rım ima­la­tı yap­tı. Son ola­rak yol çiz­gi­le­ri de ta­mam­lan kav­şak, va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­du. “Da­ha ön­ce Tür­ki­ye’de de­nen­me­miş bir pro­je­” Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si mü­hen­dis­le­rin­den, 3. Çev­re Yo­lu Şan­ti­ye Şe­fi So­rum­lu­su Ber­tan Ünal, “Bu kav­şak­ta ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, 3. Çev­re Yo­lu dü­zen­le­me pro­je­le­ri kap­sa­mın­da ya­pı­lı­yor. Şu an­da 13. Cad­de, ya­ni 3. Çev­re Yo­lu ile 36. Cad­de ke­si­şi­min­de­ki kav­şak dü­zen­le­me pro­je­sin­de­yiz. Pro­je­ye 5 gün ön­ce baş­la­dık ve bu­gün iti­ba­riy­le bi­ti­re­rek va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne aç­tık. Da­ha ön­ce Tür­ki­ye’de  de­nen­me­miş bir pro­je. Tür­ki­ye’de ka­na­li­ze kav­şak mo­dül­le­ri alt ge­çit ve­ya üst ge­çiş ola­rak ta­sar­lan­mış. Hem­ze­min ola­rak, ilk de­fa Mer­sin’de de­ni­yo­ruz bu pro­je­yi­” de­di. “6 kav­şak da­ha ka­na­li­ze ola­rak pro­je­len­di­ril­di­” Ka­na­li­ze kav­şa­ğın özel­lik­le­ri­ni ak­ta­ran Ünal, “Ka­na­li­ze kav­şak de­di­ği­miz­de ak­lı­mı­za ilk ge­len, yol­la­rın fark­lı 3 kul­var­da de­ğer­len­di­ril­me­si­dir. Bu kav­şak mo­dü­lü, tra­fi­ğin fark­lı üç kul­var­da yön­len­di­ril­me­siy­le oluş­tu­rul­du. Hem sa­ğa dö­nüş­ler­de, hem so­la dö­nüş­ler­de, hem de düz is­ti­ka­met­ler­de, araç­la­rın ışık­lar­da da­ha az bek­le­me sü­re­le­ri ile da­ha kon­for­lu se­ya­hat et­me­le­ri­ni he­def­le­yen bir kav­şak mo­de­li. 3. Çev­re Yo­lu üze­rin­de­ki 6 kav­şak bu şe­kil­de pro­je­len­di­ril­di ve on­la­rın ya­pım aşa­ma­la­rı da önü­müz­de­ki sü­reç­te ta­mam­la­na­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.